Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

Strategia Rozwoju Gminy

Uchwała Nr Xl/111/2007

Rady Gminy Radymno

z dnia 30 listopada 2007r.

w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Radymno.

Na podstawie art. L8 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001r. Nr 142. poz. 1591 z poźn. zm.)

Rada Gminy Radymno postanawia:

§1

Zatwierdzić i przyjąć Strategię Rozwoju Gminy Radymno na lata 2007 - 2015 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Radymno.

§3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Radymno.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący

Rady Gminy

Ryszard Bocian

Ryszard Bocian


Pobierz: Uchwała w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Radymno

Pobierz: Strategia Rozwoju Gminy Radymno