Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

Statut gminy

Uchwała Nr III/5/2010

Rady Gminy Radymno

z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Radymno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Radymno uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Radymno, stanowiącym załacznik do uchwały NrVIII/41/2003 r.(Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 119, poz. 1744 z późn. zm.) wprowadza się nastepujące zmiany:

1) po § 14 dodaje się § 14 a w brzmieniu : "14 a. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz trzech wiceprzewodniczacych ".

2) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " 2. Wyboru Przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radymno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczacy Rady Gminy

Ryszard Bocian


Uchwała Nr XXVI/25/2009

Rady Gminy Radymno

z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Radymno.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W Statucie Gminy Radymno, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/41/2003r. (Dz.U. Woj. Podkarpackiego Nr 119, poz. 1744), ze zmianą dokonaną uchwałą własną Nr XXXIX/16/2006 (Dz.U. Woj. Podkarpackiego Nr 43, poz. 799) § 94 otrzymuje brzmienie: § 94 Urząd Gminy jest pracodawcą zatrudniającym pracowników samorządowych w ramach stosunku pracy:

1) na podstawie wyboru i powołania na stanowiskach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458),

2) na podstawie umowy o pracę z pozostałymi pracownikami?.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radymno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa podkarpackiego.

Przewodniczacy Rady Gminy

Ryszard Bocian


Uchwała Nr XXXIX/16/2006

Rady Gminy Radymno

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Radymno.

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 1 i art. 40 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Radymno uchwala co nastepuje:

§ 1

W statucie Gminy Radymno, stanowiacym załącznik do uchwały Nr VIII/41/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Podkarpackiego z roku 2003 Nr 119,poz.1744 wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w § 6 dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

"19. Sośnica-Brzeg"

2) w § 7 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

"2) utworzenie, połaczenie, podział lub zmiana jednostki pomocniczej dokonuje się po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy."

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radymno.

2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza sie Komisji Organizacyjnej Rady Gminy Radymno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczacy Rady Gminy

Ryszard Bocian


Załącznik do Uchwały Nr VIII/41/2003 Rady Gminy Radymno

z dnia 25 czerwca 2003rStatut Gminy Radymno

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Gmina Radymno jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
 2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum, wyborach powszechnych oraz poprzez organy gminy.

§ 2

 1. Gmina położona jest w Powiecie Jarosławskim w Województwie Podkarpackim i obejmuje obszar 182 km2.
 2. Granice terytorialne Gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

§ 3

W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

§ 4

 1. Pieczęcią urzędową Gminy jest pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła, ustalony dla godła a w otoku napis: Urząd Gminy Radymno.
 2. Herb Gminy Radymno przedstawia w polu srebrnym od czoła krokiew czerwoną, w której głowa ukoronowanego Orła Białego o dziobie złotym i języku srebrnym; od podstawy czerwona infuła biskupia o obszyciu i taśmach złotych.
 3. Barwy Gminy określa jej flaga. Flaga Gminy Radymno ma postać płata składającego się z trzech pionowych, równoległych pasów (słupów): czerwonego, białego i czerwonego. Na pasie (słupie) środkowym umieszczony jest herb Gminy Radymno.
 4. Zasady używania herbu i barw Gminy oraz insygniów władz określa Rada w odrębnej uchwale.

§ 5

Siedzibą organów Gminy jest miasto Radymno.

Rozdział II.

Jednostki pomocnicze Gminy

§ 6

W skład Gminy Radymno wchodzą następujące sołectwa:

 1. Budzyń;
 2. Chałupki Chotynieckie;
 3. Chotyniec;
 4. Duńkowice;
 5. Grabowiec;
 6. Korczowa;
 7. Łazy;
 8. Michałówka;
 9. Młyny;
 10. Nienowice;
 11. Ostrów;
 12. Piaski;
 13. Skołoszów;
 14. Sośnica;
 15. Święte;
 16. Zabłotce;
 17. Zaleska Wola;
 18. Zamojsce.

§ 7

1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

 1. inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zmiany granic jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,
 2. utworzenie, połączenie, podział lub zmiana granic jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
 3. projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
 4. przebieg granic jednostek pomocniczych powinien w miarę możliwości uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

§ 8

Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

§ 9

Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§ 10

 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w sesjach Rady.
 2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
 3. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

Rozdział III.

Organizacja wewnętrzna Rady

§ 11

 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
 2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 12

 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
 2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 13

Wewnętrznymi kolegialnymi organami Rady są komisje Rady.

§ 14

1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

 1. Rewizyjną,
 2. Organizacyjną
 3. Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
 4. Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 5. Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych;

2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.

3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 15

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania te wykonuje Wiceprzewodniczący.

2. Wyboru Przewodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

 1. określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
 2. przygotowanie projektu porządku obrad,
 3. dokonanie otwarcia sesji,
 4. powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§ 16

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

 1. zwołuje sesje Rady,
 2. przewodniczy obradom,
 3. kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
 4. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
 5. podpisuje uchwały Rady,
 6. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 17

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokonuje wyboru na wakujące stanowisko

§ 18

Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obsługi Rady.

Rozdział IV.

Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§ 19

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

§ 20

Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 1. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
 2. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
 3. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

2. Przygotowanie sesji

§ 21

1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

 1. ustalenie porządku obrad,
 2. ustalenie czasu i miejsca obrad,
 3. zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał.

3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad.

5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.

§ 22

 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady ustala listę osób zaproszonych na sesję.
 2. W sesjach Rady uczestniczą - Wójt oraz na jego polecenie Sekretarz i Skarbnik Gminy oraz kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy.
 3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Przebieg sesji

§ 23

Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 24

 1. Sesje Rady są jawne.
 2. Wyłączenie jawności jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 25

 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
 2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
 4. Do przerwania sesji dochodzi również w przypadku braku quorum. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.

§ 26

 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: Otwieram sesję Rady Gminy Radymno.
 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§ 27

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualne wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

§ 28

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

 1. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
 2. informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
 3. sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,
 4. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
 5. zapytania radnych,
 6. odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach,
 7. wolne wnioski i informacje.

§ 29

 1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 28 pkt 3 składa Wójt lub wyznaczona przez niego osoba.
 2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 30

 1. Zapytania radnych są kierowane do Wójta.
 2. Zapytania dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
 3. Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.
 4. Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
 5. Zapytanie można składać również w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje zapytanie adresatowi.
 6. Odpowiedź na zapytanie jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego zapytanie.
 7. Odpowiedzi na zapytanie udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Wójta.
 8. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny zapytujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
 9. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych zapytaniach
  i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

§ 31

 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
 2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
 3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
 4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
 5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§ 32

 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
 2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy
  i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę do rzeczy.
 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego do porządku, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
 5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności i zaproszonych gości, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 33

Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§ 34

 1. Przewodniczący Rady udziela głosu radnym poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

- stwierdzenia quorum,

- zmiany porządku obrad,

- ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,

- zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

- zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

- zarządzenia przerwy,

- odesłania projektu uchwały do komisji,

- przeliczenia głosów,

- przestrzegania zasad obradowania, zgodnie z niniejszym statutem.

§ 35

 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność ? przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
 3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 36

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę Zamykam sesję Rady Gminy Radymno.
 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 37

 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
 2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.

§ 38

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§ 39

 1. Z każdej sesji rady sporządza się protokół.
 2. Przebieg sesji może być nagrywany na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z obrad sesji poprzedniej.

§ 40

1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

 1. numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
 2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
 3. imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
 4. odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,
 5. ustalony porządek obrad,
 6. przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
 7. przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: za, przeciw
  i wstrzymujących się,
 8. podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§ 41

 1. Radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu w przerwie miedzy sesjami, jednak nie później niż na najbliższej sesji rady.
 2. O uwzględnieniu poprawek i uzupełnień decyduje Rada Gminy po uprzednim wysłuchaniu wnioskodawcy i protokolanta.

§ 42

 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
 2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.

4. Uchwały

§ 43

 1. Uchwały Rady są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.
 2. W uchwałach podaje się numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi), rok podjęcia uchwały.
 3. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§ 44

1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Wójtowi, komisjom oraz grupie radnych w składzie co najmniej 3 osób.

2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

 1. tytuł uchwały,
 2. podstawę prawną,
 3. postanowienia merytoryczne,
 4. w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
 5. określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
 6. ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

3. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

4. Projekty uchwał powinny być opiniowane przez Komisje właściwe, ze względu na przedmiot działania.

§ 45

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu.

§ 46

 1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
 2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

5. Procedura głosowania

§ 47

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 48

 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
 2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy za, przeciw i strzymujące się, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
 3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
 4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

§ 49

 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
 2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je.
 3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
 4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
 5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 50

 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów za niż przeciw. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących za czy przeciw.
 2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów przypadających osobno na pozostałe.

§ 51

 1. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
 2. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
 3. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

6. Komisje Rady

§ 52

 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

§ 53

 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
 2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§ 54

 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
 2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
 3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
 4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

§ 55

Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.

§ 56

 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
 2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 57

 1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
 2. Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji powołanych przez Radę.

§ 58

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

7. Radni

§ 59

Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

§ 60

Przewodniczący rady pełni stałe dyżury w Urzędzie Gminy raz w tygodniu.

8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

§ 61

 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
 2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 62

 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
 2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

Rozdział VI.

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 63

 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków.
 2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
 3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 64

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej
i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

§ 65

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
 2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
 4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady ? w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

2. Zasady kontroli

§ 66

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

- legalności,

- gospodarności,

- rzetelności,

- celowości,

oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§ 67

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

§ 68

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 66 ust. 1.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3.Tryb kontroli

§ 69

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
 4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3

§ 70

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protokoły kontroli

§ 71

1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli protokół obejmujący:

 1. nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
 2. imię i nazwisko kontrolujących,
 3. daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
 4. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
 5. imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
 6. przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
 7. datę i miejsce podpisania protokołu,
 8. podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 72

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
 2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 73

1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy.

2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

 1. terminy odbywania posiedzeń
 2. terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli.

§ 74

1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie ? w terminie do dnia 30 marca każdego roku ? roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

 1. liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
 2. wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
 3. wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
 4. wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 75

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:

 1. radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
 2. osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.

4. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby.

5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§ 76

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 77

Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

§ 78

Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

§ 79

 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
 4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
 5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

Rozdział VII.

Zasady działania klubów radnych

§ 80

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 81

1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 5 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

3. W zgłoszeniu podaje się:

 1. nazwę klubu,
 2. listę członków,
 3. imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 82

 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
 2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 83

Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

§ 84

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§ 85

 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
 2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
 3. Przewodniczący klubów przekazują uchwalone regulaminy Przewodniczącemu Rady.
 4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

Rozdział VIII.

Tryb pracy Wójta.

§ 86

Wójt wykonuje:

 1. uchwały Rady,
 2. jemu przypisane zadania i kompetencje,
 3. zadania powierzone, o ile ich wykonywanie na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,
 4. inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 87

Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

§ 88

Komisje Rady mogą zapraszać Wójta na ich posiedzenie.

Rozdział IX.

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta.

§ 89

Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

§ 90

Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu ? zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 91

 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w biurze obsługi Rady, w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
 2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są w Referacie Organizacyjno Administracyjnym Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

§ 92

Realizacja uprawnień określonych w § 90 i 91 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

§ 93

Uprawnienia określone w § 90 i 91 nie znajdują zastosowania:

 1. w przypadku wyłączenia ? na podstawie ustaw - jawności.
 2. gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
 3. w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział X.

Pracownicy samorządowi

§ 94

W Urzędzie Gminy na podstawie mianowania zatrudnia się pracowników posiadających co najmniej 5 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

Rozdział XI.

Postanowienia końcowe

§ 95

Załącznik wymieniony w niniejszym statucie stanowi jego integralną część.

§ 96

Zmiana statutu może być dokonana w formie i trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.