Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

Regulamin Organizacyjny

OR.0050.142.2015.Z

Zarządzenie Nr 142 Wójta Gminy Radymno z dnia 26 sierpnia 2015 r.

W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radymno.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Z 2013, poz. 594 ze zm.) .zarządzam:

§1

Nadać Urzędowi Gminy Radymno Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Zobowiązać wszystkich pracowników do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie Organizacyjnym.

§3
Powierzyć wykonanie zarządzenia Sekretarzowi Gminy Radymno.

§4

Traci moc Zarządzenie Nr105/2015 Wójta Gminy Radymno z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radymno.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2015 roku.

Wójt
Gminy Radymno

mgr Bogdan Szylar

Załącznik do Zarządzenia nr 142 Wójta Gminy Radymno

z dnia 26 sierpnia 2015 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Radymno

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Radymno, zwany dalej Regulaminem, określa:

1. zakres działania i zadania Urzędu Gminy Radymno, zwanego dalej Urzędem,
2. organizację urzędu,
3. zasadę funkcjonowania urzędu,
4. zakres działania kierownictwa urzędu i poszczególnych referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy, wieloosobowych i jednoosobowych stanowisk pracy w urzędzie,

5. zasady podpisywania pism w urzędzie,
6. organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw w urzędzie, 7. struktura stanowisk,
8. obieg dokumentów,
9. pełnomocnictwa i upoważnienia.

§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Radymno,
2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Radymno,
3. Wójcie, Sekretarzu, Skarbik- należy przez to rozumieć odpowiednio Wójta Gminy Radymno, Sekretarza Gminy Radymno, Skarbnika Gminy Radymno,
4.Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Radymno.

§3

1. Urząd Gminy Radymno, zwany dalej urzędem jest budżetową jednostką organizacyjną gminy, zaliczaną do sektora finansów publicznych.
2. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta.
3. Do zakresu działania urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na gminie:

1) zadań własnych,
2) zadań zleconych,
3) zadań wykonywanych na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej, 4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumień komunalnych.

§4

1. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
2. Siedzibą urzędu jest budynek administracyjny, zlokalizowany na ternie miasta Radymno, ul. Lwowska 38.

§5

1. Kierownikiem urzędu jest Wójt Gminy.
2. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Rozdział II
Zadania Urzędu Gminy Radymno

§6

1. Do zadań urzędu należy zapewnienie pomocy organom gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
2. W szczególności do zadań urzędu należy:
1) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych czynności prawnych przez organy gminy,

2) realizacja zadań, wynikających z postanowień uchwał Rady oraz innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa,
3) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji rady gminy i komisji stałych,
4) zapewnienia organom gminy możliwości przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków obywateli,

5) realizacja zadań w zakresie obronności kraju, obrony cywilnej oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych,
6) prowadzenie zbioru przepisów prawnych, oraz prawa miejscowego dostępnych do publicznego wglądu na stronach internetowych i w siedzibie urzędu,

7) wykonywanie prac kancelaryjnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
8) realizacji obowiązków i uprawnień służących pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Rozdział III Struktura organizacyjna

§7

1. W skład urzędu wchodzą następujące referaty, samodzielne stanowiska pracy oraz wieloosobowe stanowiska pracy, które posługują się przy znakowaniu prowadzonych spraw i akt niżej określonymi symbolami literowymi:
1) Referat Organizacyjno - Administracyjny - OR

2) Referat Budżetowo- Finansowy – BF
a) Księgowość Oświatowa – FO
3) Referat Zamówień i Przedsiębiorczości – ZP
4) Wieloosobowe stanowisko ds. Geodezji - GE
5) Wieloosobowe stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska – RO 6) Samodzielne stanowisko ds. Kadr - KA
7) Samodzielne stanowisko ds. Obywatelskich i Społecznych - OS
8) Samodzielne stanowisko ds. Kryzysu i Obrony - KO
9) Samodzielne stanowisko pracy Biuro Obsługi Prawnej - PR
10) Samodzielne stanowisko ds. Biura Rady – BR
11) Asystent Wójta -AW
12) Nadzór Właścicielski - NN
13) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnej – IN

2. Referaty dzielą się na stanowiska pracy.
3. Referatami kierują kierownicy referatów a wieloosobowymi stanowiskami pracy – koordynatorzy. 4. Dla realizacji zadań o szczególnym znaczeniu dla gminy, Wójt może powoływać w drodze odrębnego zarządzenia Pełnomocników Wójta.
5. Do rozwiązania problemów związanych z funkcjonowaniem Gminy, Wójt może powołać w drodze odrębnego zarządzenia zespoły zadaniowe.
6. Wójt może zatrudniać osoby na stanowisko doradców i asystentów.

Rozdział IV
Zasady Funkcjonowania Urzędu

§8

Urząd działa w oparciu o następujące zasady:
1. zasada praworządności,
2. zasada służebności wobec społeczności lokalnej,
3. zasada podziału zadań między kierownictwem urzędu i poszczególnymi stanowiskami pracy, 4. zasada racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
5. zasada kontroli wewnętrznej,
6. zasada wzajemnego współdziałania,
7. zasada jawności.

§9

1. Pracownicy urzędu przy wykonywaniu swoich obowiązków i zadań urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
2. Pracownicy urzędu przy wykonywaniu zadań są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

§10

1. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizacje swoich zadań.
2. Wójt, Sekretarz i Skarbnik są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.

3. Kierownicy referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający efektywną i optymalną realizację zadań referatu.
4. Kierownicy referatów są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nad nimi nadzór.

§11

1. Gospodarowanie mieniem publicznym powinno odbywać się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane są przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§12

Pracownicy urzędu zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach pracy zobowiązani są do wzajemnego współdziałania w realizacji zadań urzędu, a w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

§13

W urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonania zadań urzędu przez poszczególne referaty i samodzielne stanowiska pracy.

Rozdział V
Podział zadań pomiędzy kierownictwo urzędu §14

Do zakresu zadań Wójta Gminy, należy w szczególności:
1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2. wydawanie zarządzeń i dyspozycji w zakresie realizacji zadań własnych gminy oraz uchwał podjętych przez Radę Gminy,
3. wykonywanie budżetu gminy oraz gospodarowanie mieniem komunalnym gminy,
4. podejmowanie czynności nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu społecznego,
5. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6. powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy,
7. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
8. upoważnienie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej,
9. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,
10 organizowanie akcji ratowniczych w wypadku klęsk żywiołowych oraz katastrof,
11. podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
12. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy w szczególności dotyczącymi podziału kompetencji,
13. sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych urzędu,
14. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy.

§15

Do zadań Sekretarza Gminy należy sprawne funkcjonowanie urzędu a w szczególności: 1. sprawuje nadzór nad pracą referatów, wieloosobowych stanowisk pracy
oraz samodzielnych stanowisk,
2. wykonuje zadania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

3. pełni nadzór nad funkcjonowaniem urzędu, organizacją pracy oraz obsługą interesantów,
4. koordynuje działania podejmowane przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu,
5. opracowuje projekty regulaminu organizacyjnego oraz projekty jego zmian,
6. nadzoruje opracowanie zakresów kompetencji kierowników i samodzielnych stanowisk pracy,
7. współpracuje z radcą prawnym w celu zapewnienia zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,

8. koordynuje przebieg kontroli zewnętrznych, prowadzi rejestr protokołów kontroli zewnętrznych oraz wystąpień pokontrolnych,
9. nadzoruje sprawy związane z rzetelnym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków mieszkańców,

10. prowadzi kontrolę w zakresie poprawności wydawanych decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, redagowania pism, staranności i terminowości załatwiania spraw,
11. koordynuje całokształt obsługi Rady Gminy i Wójta Gminy,
12. koordynuje i organizuje sprawy związane z wyborami i referendami,

13. przedkłada Wójtowi propozycje usprawnienia pracy urzędu,
14. wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta,
15. pełni funkcję kierownika urzędu w razie nieobecności Wójta,
16. nadzoruje przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy,
17. zapewnienia skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz innych informacji o charakterze publicznym,

§16

1. Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonanie zadań gminy w zakresie gospodarki finansowej, sprawuje nadzór finansowy nad działalnością komórek organizacyjnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych realizujących te zadania.
2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1). koordynowanie prac jednostek organizacyjnych Gminy nad projektem budżetu gminy, wieloletnimi planami finansowymi, informacjami okresowymi (w tym o stanie mienia komunalnego) ·i sprawozdaniami rocznymi z wykonania budżetu,
2). sporządzenie projektu budżetu Gminy,

3). opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy oraz projektów innych dokumentów pociągających za sobą skutki finansowe,
4). kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstawanie zobowiązań finansowych Gminy,

5). sprawowanie nadzoru nad całokształtem prac związanych z rachunkowością, wykonywaną przez poszczególne jednostki organizacyjne,
6). zapewnienie realizacji uchwał Rady i zarządzeń Wójta dotyczących budżetu i gospodarki finansowej,

7). sporządzanie, organizowanie przyjmowania, obiegu, archiwizacji i kontroli dokumentów finansowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia będącego w posiadaniu gminy,
8). wykonywanie dyspozycji środków pieniężnych zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi do dyspozycji gminy,

9). opracowanie projektów zarządzeń i przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta, dotyczących prowadzenia rachunkowości i inwentaryzacji,
10). występowanie do Wójta z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli zagadnień, które leżą w zakresie gospodarki finansowej,

11). sprawowanie kontroli finansowej dochodów i wydatków,
12). analiza sprawozdań z wykonania budżetu pod kątem przestrzegania dyscypliny budżetowej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,
13). koordynacja i nadzór prac związanych z ewidencją stanu mienia gminy,
14). uczestnictwo w tworzeniu programów pomocowych gminy w zakresie ich strony finansowej,
15). wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta,

16). sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością: Referatu Budżetowo-Finansowego, Księgowości Oświatowej, oraz nadzoruje prace pozostałych referatów, wieloosobowych i samodzielnych stanowisk pracy.

Rozdział VI Zakresy działań

Zadania wspólne

§17

Do wspólnych zadań referatów, wieloosobowych stanowisk pracy i samodzielnych stanowisk pracy należą w szczególności:
1. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w strategii, programach rozwoju i budżecie gminy z odpowiednim zachowaniem tajemnicy państwowej, służbowej, skarbowej oraz ochrony danych osobowych,

2. obsługa interesantów,
3. opracowanie propozycji zmian strategii rozwoju gminy,
4. tworzenie inicjatyw i opracowanie propozycji do projektów planów i programów rozwojowych gminy w zakresie działania,
5. przygotowanie określonych analiz, ocen, informacji i sprawozdań zleconych przez zwierzchnika służbowego,
6. przygotowanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, stanowionych przez Radę Gminy i ich wykonanie,
7. przygotowanie projektów zarządzeń stanowionych przez Wójta i ich wykonywanie,
8. prowadzenie spraw związanych z załatwianiem wniosków i interpelacji radnych, komisji,
9. prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków obywateli, przygotowanie projektów odpowiedzi oraz przyjmowanie interesantów w tych sprawach,
10. prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowanie projektów rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami prawa,
11. współdziałanie między komórkami organizacyjnymi oraz właściwymi organami administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie prawidłowej realizacji zadań, 12. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i reorganizacją gminnych jednostek organizacyjnych,
13. organizowanie i przeprowadzanie przetargów zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz współdziałanie w tym zakresie z referatem Zamówień i Przedsiębiorczości,
14. przygotowanie sprawozdań opisowych z wykonania planu finansowego do 28 lutego każdego roku, planowanie zadań w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,
15. współdziałanie w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dot. pozyskania środków finansowych spośród dostępnych funduszy pomocowych,
16. przygotowanie informacji do biuletynu informacyjnego i mediów o działaniach podejmowanych przez referaty, wieloosobowe stanowiska pracy i samodzielne stanowiska pracy oraz reagowanie na krytykę prasową,
17. współdziałanie w zakresie przekazywania dokumentów podlegających powszechnemu udostępnianiu w Biuletynie Informacji Publicznej,
18. współdziałanie w zakresie przekazywania informacji umieszczanych na stronie internetowej urzędu,
19. wykonywanie zadań z zakresu obronności, ochrony ludności, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz BHP,
20. organizacyjno-techniczne zabezpieczenia narad zwoływanych przez Wójta lub osoby przez niego upoważnione,

21. prawidłowa realizacja zadań budżetowych w zgodności z dyscypliną finansów publicznych w zakresie swojego działania,
22. stosowanie obowiązującej instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt,
23. współdziałanie ze stanowiskami ds. Kadr w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego,

24. wykonywanie prac zleconych przez kierownictwo urzędu, a nieujętych w niniejszym Regulaminie.

Zakresy działania referatów i samodzielnych stanowisk pracy. §18
Referat Organizacyjno – Administracyjny

-w zakresie spraw organizacyjnych:

1. prowadzenie kancelarii urzędu gminy,
2. prowadzenie sekretariatu Wójta Gminy,
3. prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta,
4. prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego,
5. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
6. prowadzenie ewidencji korespondencji,
7. prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych,
8. prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Wójta,
9. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do urzędu,
10. prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych i wewnętrznych,
11. prowadzenie rejestru udostępniania informacji publicznej,
12. prowadzenie i udostępnianie zbiorów przepisów dostępnych do publicznego wglądu w siedzibie urzędu,
13. przyjmowanie pism sądowych,
14. wykonywanie czynności na rzecz przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, jednostek pomocniczych gminy i referendum Europejskiego oraz i współpraca w tym zakresie z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego,
15. organizacja współpracy z jednostkami pomocniczymi gminy, prowadzenie rejestru protokołów zebrań wiejskich,
16. przygotowanie, obsługa, protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta.

- w zakresie spraw gospodarczych:

1. wykonywanie i przechowywanie pieczęci urzędowych oraz prowadzenie ich rejestru,
2. prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w urzędzie,
3. utrzymanie czystości i porządku pomieszczeń i placów urzędu,
4. prowadzenie bieżących remontów i napraw oraz konserwacji pomieszczeń inwentarza biurowego, 5. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym,

6. zaopatrzenie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne, 7. gospodarowanie środkami transportowymi oraz urządzeniami poligraficznymi.

- w zakresie archiwum:

1. prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,
2. prowadzenie spraw związanych z terminowym przekazywaniem akt przez komórki organizacyjne urzędu,
3. prowadzenie rejestrów i przechowywanie dokumentów gminnych zgodnie z obowiązującym prawem,

4. prowadzenie spraw związanych ze zniszczeniem dokumentów do tego przeznaczonych, 5. udostępnianie przechowywanych w archiwum dokumentów osobom upoważnionym.

- w zakresie obsługi informatycznej urzędu:

1. realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji podmiotów wykonujących zadania publiczne, oraz rozporządzeń wykonawczych,
2. zarządzanie systemem informatycznym urzędu gminy,
3. nadzór i zabezpieczenie funkcjonowania elektronicznych rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych w urzędzie,

4. określanie założeń i kierunków informatyzacji urzędu,
5. pomoc pracownikom urzędu w przypadkach problemów z obsługą komputerów,
6. szkolenie pracowników z zakresu obsługi programów komputerowych stosowanych w urzędzie,
7. przygotowywanie i nadzór nad wprowadzaniem nowych programów komputerowych,
8. zapewnienie łączności elektronicznej urzędu,
9 wdrażanie informatyki do prac urzędu,
10. zabezpieczanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,
11. zabezpieczanie przestrzegania prawa autorskiego przy stosowaniu programów komputerowych, 12. analiza zasobów sprzętu komputerowego i oprogramowania, formułowanie wniosków w zakresie ich wymiany lub uzupełnienia,
13. nadzór i administrowanie siecią komputerową urzędu,
14. współpraca w zakresie tworzenia i obsługi Biuletynu Informacji Publicznej,
15. przydzielanie uprawnień użytkownikom,
16. zmiana haseł dostępu,
17. zabezpieczanie komputerów przed wirusami,
18. realizacja zadań związanych z utrzymaniem systemu informatycznego w urzędzie zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Wójta,
19. archiwizowanie i zabezpieczanie baz danych,
20. konfigurowanie stanowisk w sieci komputerowej,
21. proste naprawy sieci,
22. konfigurowanie sprzętu pod kątem potrzeb stanowisk pracy z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach ustawy o informatyzacji,
23. zabezpieczanie komputerów przed ściąganiem z Internetu niepożądanych programów,
24. nadzorowanie i obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
25. drobne naprawy i wymiany sprzętu komputerowego,
26. przygotowywanie i zlecanie audytu informatycznego urzędu
27. realizacja polityki bezpieczeństwa danych informatycznych urzędu

- z zakresu promocji:

1. inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i promocyjnych oraz współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy,
2. sporządzanie kalendarium imprez kulturalnych i promocyjnych na terenie gminy,
3. przygotowanie wstępnego planu wydatków budżetowych, związanych z realizacją zadań z zakresu kultury i promocji,

4. przygotowanie projektów umów i porozumień finansowanych ze środków budżetowych na kulturę i promocję oraz kontrolowanie ich realizacji,
5. gromadzenie informacji o gminie i przygotowanie materiałów promocyjnych gminy oraz wydawanie informatora gminnego,

6. współpraca z gminami partnerskimi,

7. współredagowanie stron internetowych gminy z zakresu promocji i informacji o wydarzeniach kulturalnych i artystycznych w gminie,

- z zakresu współpracy z organizacjami pożytku publicznego:

1. prowadzenie wykazu organizacji pożytku publicznego działających na terenie gminy,
2. prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
3. przygotowanie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
4. sporządzanie sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- z zakresu współpracy z zagranicą

1. utrzymanie i rozwój kontaktów partnerskich gminy Radymno,
2. organizowanie oficjalnych wizyt gości zagranicznych,
3. realizowanie projektów międzynarodowych,
4. współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji imprez i wydarzeń,

5. monitorowanie bieżących wydarzeń w mediach,

- z zakresu dowozu dzieci szkolnych

1. organizowanie dowozu dzieci do szkół oraz analizowanie zapotrzebowania na te dowozy,
2. opracowanie i przygotowanie umów na zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły i rozliczanie kosztów przejazdu,

§19
Referat Budżetowo - Finansowy

Do zakresu działania referatu Budżetowo finansowego należy w szczególności:

- z zakresu ordynacji podatkowej:

1. rozpatrywanie wniosków o ulgi w zapłacie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego – umarzanie odsetek, rozłożenie na raty i odroczenie zapłaty, rozłożenie na raty i odroczenie zaległości podatkowej, zwolnienia uchwałą, zwolnienia ustawowe,

2. wydawanie zaświadczeń:
- o posiadaniu zaległości podatkowych,
- o nie zaleganiu w płatnościach podatkowych,
- o figurowaniu w rejestrze podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego,
- o osiągniętym dochodzie w gospodarstwie rolnym na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego,
- o wielkości użytków rolnych,
- o potwierdzeniu okresów objęcia społecznym ubezpieczeniem rolników do KRUS,
- o pomocy de minimis.
3. opracowanie spraw wymagających opinii Wójta w sprawach o ulgi w spłacie podatków należnych budżetowi, a realizowane przez urzędy skarbowe,

4. wystawianie postanowień o zarachowaniu wpłat w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym,
5. wystawianie decyzji o odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe,
6. wystawianie decyzji w sprawie bieżących i zaległych zobowiązań podatkowych z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec gminy,

7. wystawianie postanowień w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości bądź przyszłych zobowiązań podatkowych,
8. wystawianie decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,
9. sporządzanie danych do sprawozdań finansowych.

- zakresu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego:

1. opracowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego, zwolnień oraz wyznaczenie inkasentów i ustalenie wysokości prowizji za inkaso,
2. prowadzenie rachunkowości podatkowej,

3. przyjmowanie i rozliczanie wpłat sołtysów oraz przygotowanie danych do prowizji,
4. ustalanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
5. wprowadzanie bieżących zmian w rejestrach podatników
6. prowadzenie kontroli: podatników, danych zawartych w deklaracjach i informacjach podatkowych, 7. sporządzanie danych do sprawozdań finansowych

8. wystawianie upomnień na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym,
9. wystawianie tytułów wykonawczych od zaległości w podatkowych,
10. rozpatrywanie wniosków o ulgi w zapłacie podatków w postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

11. wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis,
12. sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych w zakresie podatków,
13. naliczanie i odprowadzanie od podatku rolnego składki na rzecz izby rolniczej,
14. wydawanie poświadczeń oświadczeń:
- prowadzenia osobiście gospodarstwa rolnego położonego na terenie Gminy Radymno,
- łącznej powierzchni użytków rolnych,
- posiadaniu kwalifikacji rolniczych
15. sporządzanie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe oraz przekazywanie ich do publicznej wiadomości.

- z zakresu podatku akcyzowego;

1. przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
2. wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
3. sporządzanie sprawozdań z realizacji wypłat podatku akcyzowego oraz sprawozdań z rozliczenia dotacji celowej z realizacji wypłat.

- z zakresu opłaty za odpady

1. obsługa i aktualizacja bazy podmiotów zobowiązanych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2. przyjmowanie, analiza i weryfikacja deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich wprowadzanie do systemu

rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4. przygotowywanie decyzji ustalających obowiązek uiszczenia opłat za odbieranie odpadów, prowadzenie ewidencji naliczeń, ewidencji wpłat oraz windykacji należności,
5. prowadzenie postępowania podatkowego w trybie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
monitorowanie terminu wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 6. wszczynanie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w trybie określonym przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
7. prowadzenie windykacji zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.

- z zakresu księgowości finansowej

1. opracowanie projektów przepisów wydawanych przez Wójta, dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności: instrukcji obiegu dokumentów, zakładowego planu kont, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, zasad prowadzenia gospodarki kasowej,
2. opracowanie projektów budżetu i szczegółowego podziału dochodów i wydatków tego budżetu,

3. opracowanie układu wykonawczego budżetu gminy,
4. instruktaż, analiza i ocena opracowanych przez podległe jednostki wykonujące budżet lub powiązane z budżetem- planów finansowych,
5. opracowanie i opiniowanie projektów uchwał i decyzji w sprawach budżetu, sprawozdań z wykonania planu i budżetu, zmian w budżecie i aktów normatywnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
6. czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej w poszczególnych okresach, oddziaływanie na zapewnienie odpowiedniej relacji między realizacją dochodów budżetowych a realizacją wydatków oraz zachowanie rytmicznej realizacji budżetu,
7. sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu,
8. kontrola gospodarki finansowej powiązanych z budżetem jednostek oraz opiniowanie planów finansowych tych jednostek,
9. prowadzenie księgowości mienia komunalnego oraz sporządzanie obowiązkowych sprawozdań w tym zakresie,
10. prowadzenie rachunkowości budżetowej jednostki oraz sporządzanie obowiązujących sprawozdań,
11. prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym danego roku budżetowego oraz wydatków budżetowych przyszłych lat.,
12. nadzór i kontrola prawidłowego dysponowania środkami budżetowymi przekazanymi zespołom szkół, GOPS i innym jednostkom,
13. prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych stanowiących własność Gminy,
14. wykonywanie zadań zleconych i dokonywanie rozliczeń finansowych w tym zakresie,
15. sporządzanie listy płac, obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, obliczanie kwoty refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, 16. prowadzenie rozliczeń z ZUS i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych oraz indywidualnych rozliczeń składek poszczególnych pracowników,
17. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej podstawy wymiaru emerytury, renty oraz kapitału początkowego,
18. prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług,

19. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników i wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków,
20. prowadzenie gospodarki kasowej urzędu:
- prowadzenie operacji kasowych poprzez przyjmowanie i odprowadzanie wpłat gotówkowych,

- wystawianie pokwitowań w kwitariuszach przychodowych dokonanych wpłat należności pieniężnych w zakresie prowadzonych spraw,
- podejmowanie czekiem gotówki z banku - dokonywanie wypłat wynagrodzeń i rachunków,
- sporządzanie raportów kasowych,

- prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, ich zamawianie i ewidencjonowanie.

- z zakresu księgowości oświatowej

1. obsługa finansowo – księgowa 9 zespołów szkół, tj.:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych dla 9 jednostek;
- sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
- sporządzanie sprawozdań statystycznych;
- opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych w porozumieniu z dyrektorem zespołu szkół, a także projektów zmian w budżecie jednostki,
- opracowywanie informacji i sprawozdań opisowych za okres I półrocza i roku budżetowego;
- sporządzanie list płac oraz dokonywanie wypłat dla pracowników zespołu szkół na podstawie dostarczonych przez dyrektora zespołu szkół dokumentów;
- dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i z Urzędem Skarbowym, terminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe oraz zaliczek na podatek dochodowy;
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi wydanych przez kierownika jednostki zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania wydatków publicznych
- tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w szkołach
- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości wydawanych przez kierownika jednostki, takich jak: dokumentacja opisująca przyjęte przez jednostkę zasady (polityka) rachunkowości (m.in. zakładowy plan kont, oraz instrukcje kasowa, magazynowa, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji);
- dokonywanie bieżącej analizy wykonania planu dochodów i wydatków oraz bieżące informowanie kierownika jednostki o stopniu ich realizacji;
- zapewnienie prawidłowego i terminowego ustalania i pobierania należności z tytułu dochodów budżetowych oraz ich odprowadzania do budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- sprawdzania prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę pod względem finansowym;
- wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki;
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi wydanych przez kierownika jednostki zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania wydatków publicznych;
- zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych oraz zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem;
- organizowanie i nadzorowanie całości prac związanych z inwentaryzacją mienia jednostki (w tym opracowywanie harmonogramów inwentaryzacji mienia jednostki z uwzględnieniem obowiązującej częstotliwości i terminów inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów, wnioskowanie do kierownika jednostki o przeprowadzenie inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów, a także przygotowywanie projektów zarządzeń kierownika jednostki ww. sprawach) oraz rozliczanie wyników przeprowadzonych inwentaryzacji;
- dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego jednostki;

- sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki;
- sprawowanie bezpośredniego nadzoru gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zadań oświatowych i społecznych.

- z zakresu oświaty

1. nadzór merytoryczny i kontrolny nad działalnością jednostek oświatowych gminy,
2. przygotowanie dokumentacji prowadzenia spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją gminnych placówek oświatowych,
3. przygotowanie dokumentacji i prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom,
4. przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących wynagrodzenia nauczycieli,
5. prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawami dotyczącymi konkursów na stanowiska dyrektorów szkół publicznych na terenie gminy,
6. wstępne opiniowanie projektów przepisów organizacyjnych, w tym statutów i regulaminów,
7. współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie działalności placówek oświatowych,
8. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych w celu przygotowania zawodowego, w tym również opracowanie oraz sporządzanie stosownych decyzji i postanowień administracyjnych, rozliczanie i kontrola prawidłowości wydatkowanych środków przekazanych na ten cel w ramach dotacji.
9. przygotowanie wymaganej sprawozdawczości merytoryczno – statystycznej w zakresie oświaty, 10. prowadzenie postępowań administracyjnych wobec rodziców tych dzieci, które nie realizują obowiązku szkolnego,
11. nadzór nad sporządzaniem arkuszy organizacji szkół i zatwierdzanie ich,
12. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgody na prowadzenie indywidualnego nauczania, 13. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

§20
Referat Zamówień i Przedsiębiorczości

Do zakresu działania referatu Zamówień i Przedsiębiorczości należy w szczególności:

- z zakresu zamówień publicznych:

1. przygotowanie projektów przepisów wewnętrznych i procedur zamówień publicznych,
2. koordynacja i nadzór nad sprawami zamówień publicznych w urzędzie gminy, w tym weryfikacja projektów dokumentów przygotowanych przez inne stanowiska pracy (w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia),
3. wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego,
4.ogłaszanie przetargów,
5. ustalenie kryteriów oceny ofert,
6.prowadzenie dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień publicznych oraz protokołów
i dokumentacji podstawowych czynności zamówienia,
7. przesyłanie oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udzielanie wyjaśnień związanych z nimi,
8. koordynowanie i kierowanie pracą komisji przetargowej,
9. zawiadamianie o wynikach przetargu,
10. uczestnictwo w rozpatrywaniu protestów i prowadzeniu postępowania odwoławczego,
11. prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych przez Wójta,
12. sporządzanie sprawozdań,

13. prowadzenie kontroli w przedmiocie przestrzegania procedur zamówień publicznych (również w jednostkach organizacyjnych gminy) w zakresie ustalonym przez Wójta,
14. przestrzeganie i stosowanie się do zarządzeń Wójta wydawanych w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, określenia organizacji, składu, trybu pracy oraz obowiązków komisji przetargowej, oraz w sprawie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

- z zakresu pozyskiwania funduszy pomocowych:

1. monitorowanie możliwości i warunków pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych na realizację zadań gminy oraz gromadzenie tych informacji i ich propagowanie wśród gminnych jednostek organizacyjnych,
2. współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w zakresie Programów Unii Europejskiej koordynowanych na szczeblu województwa,

3. współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w zakresie opracowania wniosków w celu uzyskania opinii na temat realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska,
4. współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
5. współpraca z urzędami centralnymi w zakresie Programów Unii Europejskiej koordynowanych na szczeblu rządowym,

6. współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prac związanych z planowaniem i przygotowywaniem realizacji projektów, które mogą być współfinansowane z funduszy pomocowych,
7. przygotowywanie zbiorczych projektów montażu finansowego dla projektów inwestycyjnych w uzgodnieniu ze Skarbnikiem,

8. weryfikacja studiów wykonalności projektów, które mogą być współfinansowane z funduszy pomocowych, w szczególności w zakresie analizy technicznej, instytucjonalnej, analizy finansowej ekonomicznej oraz analizy otoczenia społeczno-gospodarczego projektu,
9. inicjowanie i koordynowanie działań związanych ze sporządzaniem analiz i ekspertyz technicznych, ekonomicznych lub prawnych dotyczących projektów, których finansowanie jest planowane ze środków pomocowych,

10. sporządzanie wniosków o współfinansowanie projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych ze środków zagranicznych i krajowych oraz uczestnictwo w procesie przygotowania umów w tym zakresie,
11. gromadzenie, analiza i udostępnianie komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym informacji o procedurach, terminach aplikowania, technice opracowywania projektów, które mogłyby być dofinansowane w ramach aktualnych Programów Operacyjnych oraz

z innych środków zewnętrznych, zgodnie z wytycznymi jednostek zarządzających, wdrażających oraz wymogami Unii Europejskiej,
12. analiza projektów pod kątem opłacalności ich realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego.

- z zakresu podatku od środków transportowych

1. gromadzenie dokumentów źródłowych stanowiących bazę do wymiaru podatku od środków transportowych oraz podstawę przypisu i odpisu podatku poprzez współdziałanie z Wydziałem Ewidencji Pojazdów i Kierowców w zakresie zmian stanu własności pojazdów
2. przyjmowanie deklaracji na podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych, ich analiza i weryfikacja,

3. przyjmowanie i ewidencjonowanie wszelkich zmian związanych z prawem własności środków transportowych oraz ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych,
4.kontrola powszechności opodatkowania podatkiem od środków transportowych,

5. przeprowadzanie kontroli indywidualnych podatników pod względem zgodności ze stanem prawnym i faktycznym zadeklarowanych kwot,
6. bieżące sporządzanie protokołów z czynności kontrolnych, wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz kontrola ich realizacji,

7. prowadzenie postępowania podatkowego mającego na celu wydawanie decyzji w sprawach określenia wysokości niezapłaconego podatku, umorzenia postępowania podatkowego, uzupełnienia i sprostowania decyzji oraz zmiany decyzji na skutek wniesionego odwołania,
8. przygotowywanie i przekazywanie kompletnych dokumentów w wymienionych sprawach do organu odwoławczego,

9. wprowadzanie zweryfikowanych danych dotyczących podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych do programu komputerowego, prowadzenie ewidencji podatkowej oraz wpłat na poczet ciążącego na osobach fizycznych i prawnych obowiązku podatkowych,
10. sporządzanie wniosków karno-skarbowych w wypadkach nie zgłoszenia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych,

11. bieżące dokonywanie zapisów księgowych na kontach analitycznych podatników na podstawie dowodów wpłat, naliczanie odsetek za zwłokę, wystawianie postanowień w sprawie zarachowania na odsetki,
12. likwidacja zaległości i nadpłat na kontach podatników, poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz dokonywanie zarachowania nadpłaconych kwot na inne należności lub ich zwrot, 13. bieżące uzgadnianie wpłaconych kwot z odpowiednim stanowiskiem kasowym na podstawie wystawionych dowodów wpłat,

14. uzgadnianie za każdy miesiąc wpłat i zwrotów zaewidencjonowanych na poszczególnych stanowiskach księgowych prowadzących kartoteki podatników z obrotami na rachunku bankowym, 15. księgowanie i dekretowanie not księgowych/poleceń księgowania,
16. potwierdzanie określonych faktów wynikających z prowadzonej ewidencji podatkowej, dla stanowiska pracy wydającego zaświadczenia na żądanie osób fizycznych i prawnych,

17. wydawanie zaświadczeń na żądanie osoby fizycznej lub prawnej, potwierdzające określony stan faktyczny lub stan prawny istniejący w dniu jego wydania, na podstawie dokumentacji organu podatkowego oraz innych informacji otrzymanych od innych organów podatkowych,
18. zgłaszanie wierzytelności gminy do sądów gospodarczych w związku z ogłoszoną upadłością poszczególnych podmiotów,

19. sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz okresowych sprawozdań i analiz w zakresie realizowanych zadań.

- z zakresu działalności gospodarczej:

1. przyjmowanie wniosków o wpis do CEIDG, zmianę wpisu, dokonanie wpisu informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, wykonanie wpisu o wznowieniu działalności gospodarczej oraz o wykreśleniu wpisu.
2. przekształcenie wniosku CEIDG na formę dokumentu elektronicznego, podpisanie go potwierdzonym profilem zaufania ePUAP,

3. udzielanie informacji przedsiębiorcom na temat rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia
i zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej,
4. rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na detaliczną i gastronomiczną sprzedaż napojów alkoholowych,
5. przygotowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych,
w placówkach gastronomicznych oraz zezwoleń jednorazowych,
6. prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń oraz bieżąca analiza wykorzystania limitu na sprzedaż napojów alkoholowych,
7. przeprowadzanie postępowań w sprawie cofania wydanych zezwoleń.

- w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

1. realizacja polityki mieszkaniowej Gminy zakresie administrowania, gospodarowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz nieruchomościami budynkowymi,
2. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przydzielenie mieszkań,
3. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych będących własnością gminy,

4. przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych,
5. prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,
6. przygotowanie projektów aktów w sprawie stawek czynszu, opłat za lokale i nieruchomości budynkowe.
7. utrzymanie cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej.

- w zakresie ochrony dóbr kultury

1.prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, 2.współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków, 3.zapewnienie warunków dla ochrony dóbr kultury, 4.składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków, 5.realizacja gminnego programu zabytków,

- z zakresu funduszu sołeckiego:

1. wyliczanie kwoty bazowej na dane sołectwo do funduszu sołeckiego na dany rok,
2. informowanie sołtysów o wysokości środków przypadających na dane sołectwo wraz z wzorami: protokołów z zebrań wiejskich, wniosków na realizację zadania z funduszu sołeckiego,
3. przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o przyznanie w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego,
4. przygotowanie projektów umów i porozumień finansowanych ze środków budżetowych związanych z funduszem sołeckim,
5. koordynowanie realizacji zadań funduszu sołeckiego,
6. przygotowywanie wniosków o zwrot z budżetu państwa wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

- w zakresie planowania przestrzennego:

1. analiza i ocena wniosków o zmianę planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, 2. koordynacja prac nad planami miejscowymi,
3. formalna i merytoryczna ocena przygotowanych planów miejscowych,
4. sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5. nadzór nad realizacją studium warunków i kierunków rozwoju gminy,
6. wydawanie opinii urbanistycznych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 7. wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych,
8. opracowanie uwarunkowań urbanistyczno-architektonicznych,
9. sporządzanie programów i harmonogramów prac urbanistycznych,
10. opiniowanie projektów podziału nieruchomości,
11. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- w zakresie planowania strategicznego i rozwoju gminy:

1. opracowanie długookresowej strategii rozwoju gminy,
2. monitorowanie realizacji strategii gminy,
3. gromadzenie i analiza danych o sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, ich aktualizacja oraz opracowanie raportu o stanie gminy,
4. opracowanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,
5. współpraca z referatem budżetowo-finansowym w zakresie prognoz budżetu inwestycyjnego
i montażu finansowego dla wieloletnich planów inwestycyjnych oraz wnioskowanie o dokonanie
w tym zakresie zmian w budżecie gminy,
6. prowadzenie konsultacji z organizacjami społecznymi, politycznymi i instytucjami w trakcie opracowania strategicznych celów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

- w zakresie zarządzania drogami gminnymi;

1. wykonywanie uprawnień zarządcy dróg gminnych oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych,
2. sprawowanie nadzoru nad właściwym stanem technicznym i estetycznym urządzeń oświetlenia drogowego oraz ich konserwacja,

3. sprawowanie nadzoru nad realizacją przez zakład energetyczny warunków umów na dostarczanie energii elektrycznej do zasilania systemu oświetlenia dróg gminnych,
4. budowa, modernizacja i ochrona dróg,
5. przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów gminy dotyczących dróg, 6. utrzymanie urządzeń i zieleni w obrębie pasa drogowego,

7. utrzymanie letnie i zimowe dróg,
8. prowadzenie spraw w zakresie przygotowania i urządzania targowisk i parkingów,
9. utrzymanie w odpowiednim stanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych,
10 dbanie o oznakowanie nazewnictwa ulic i placów,
11. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
12. przygotowanie pozwoleń na wykonywanie przewozów osób obejmujących zasięgiem teren gminy,
13. przygotowanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z drogą, 14. ustawianie i remont wiat przystankowych.

-w zakresie inwestycji:

1. opracowywanie analiz i ocen istniejącego stanu infrastruktury technicznej oraz prognoz i opinii dotyczących działalności inwestycyjnej pod kątem rozwoju gminy,
2. przygotowywanie propozycji rozwiązań inwestycyjnych,
3. współdziałanie z referatem budżetowo - finansowym w zakresie finansowania zadań,

4. przygotowywanie zleceń na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania i uzyskiwania pozwoleń administracyjnych,
5. realizacja zadań gminy z zakresu budowy sieci wodociągowych kanalizacji sanitarnych, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, inwestycji drogowych i melioracyjnych, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznych, obiektów kubaturowych i małej architektury,

6. przygotowywanie projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

7. nadzór nad wykonanymi inwestycjami,
8. współpraca z wykonawcami robót budowlanych,

9. prowadzenie odbioru wykonanych robót, w tym odbioru końcowego inwestycji i remontów, rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego oraz sprawozdawczości inwestycyjnej,
10. prowadzenie spraw dotyczących umów cywilno-prawnych o partycypacji w kosztach budowy infrastruktury technicznej,

11. odbiory pogwarancyjne wykonanych inwestycji i ich rozliczenie w porozumieniu z użytkownikiem danego obiektu,
12. uczestnictwo w pracach koncepcyjnych budowy dróg miejscowych i systemu sieci kanalizacji deszczowej towarzyszącej przy budowie dróg, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej,

13. sporządzanie dokumentów przyjęcia środków trwałych (OT) i przekazania środków trwałych (PT);

- z zakresu transportu

1. prowadzenie spraw związanych z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, w tym badanie i analiza potrzeb przewozowych,
2. zlecanie i uzgadnianie dokumentacji, koncepcji, studiów i rozwiązań z zakresu komunikacji gminnej,

3. planowanie i prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radymno oraz udzielanie zgody i określanie zasad z ich korzystania,
4. opiniowanie rozkładów jazdy,
5. współpraca ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu w zakresie uzgodnień do udzielania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu.

- z zakresu melioracji

1.prowadzenie zadań z zakresu utrzymania urządzeń wodnych,
2.dokonywanie przeglądów technicznych urządzeń melioracji podstawowych,
3. sporządzanie dokumentacji technicznej na roboty konserwacyjne,
4. wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub nakazujące wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom oraz wydanie decyzji zatwierdzających ugody właścicieli gruntów ustalając zmiany stanu wody na gruncie.

§21
Wieloosobowe stanowisko ds. Geodezji

Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. Geodezji w szczególności należy:

- z zakresu geodezji i gospodarki gruntami

1. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność gminy
a) prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
b) sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy osobom fizycznym i prawnym,

c) publikacja wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, najem i użyczenie,
d) ogłaszanie i organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości w formie przewidzianej ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz obsługa tych transakcji,

e) przeprowadzanie czynności związanych z zawieraniem umów notarialnych w przypadku sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości,
f) sprzedaż mieszkań komunalnych,
2. wnioskowanie o wpis do ksiąg wieczystych oraz wnioskowanie o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów,

3. opracowanie wniosków o dokonanie zmian w księgach wieczystych,
4. oddawanie w zarząd nieruchomości komunalnych jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz orzekanie o wygaśnięciu zarządu,
5. ustalanie i zmiana opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego,
6. prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem umów wieczystego użytkowania,
7. współdziałanie z biegłymi rzeczoznawcami w sprawach ustalenia wartości gruntu, budynków i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,
8. dokonywanie zamiany nieruchomości między Skarbem Państwa i Gminy oraz między Gminą i osobami fizycznymi i prawnymi,
9. przyjmowanie na własność gminy, za odszkodowaniem, gruntów wydzielonych pod drogi, w wyniku podziału nieruchomości oraz negocjowanie wysokości odszkodowania i warunków nabycia nieruchomości,
10. aktualizacja cen gruntów,
11. prowadzenie spraw z zakresu scalania i podziału nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne,
12. prowadzenie spraw rozgraniczenia nieruchomości,
13. opiniowanie proponowanego wstępnego podziału w formie postanowienia,
14. sporządzanie decyzji administracyjnych zatwierdzających projekt podziału,
15. przyjmowanie wniosków od osób fizycznych o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy,
16. sporządzanie wniosków w sprawie wydania przez Wojewodę decyzji nabycia przez gminę z mocy prawa nieodpłatnie, na własność nieruchomości Skarbu Państwa,
17. ustalanie opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych albo scaleniem i podziałem gruntów,
18. wywłaszczenie nieruchomości na rzecz gminy,
19. zlecenie przygotowania dla utworzonych zasobów gruntów, przed przystąpieniem do ich zabudowy, opracowania geodezyjnego i projektowego oraz projektów podziału nieruchomości,
20. gospodarka gruntami i wywłaszczenie nieruchomości,
21. ochrona gruntów rolnych i leśnych,
22. prowadzenie spraw z zakresu rekultywacji gruntów,
23 sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,
24. przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych,
25. prowadzenie spraw dotyczących wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości,
26. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy,
27. wnioskowanie o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
28. opiniowanie decyzji wydawanych przez Starostwo Powiatowe w sprawach rekultywacji gruntów rolnych i leśnych.

§22
Wieloosobowe stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska w szczególności należy:

- z zakresu rolnictwa

1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania zaświadczeń/oświadczeń dotyczących urzędowego potwierdzenia określonych faktów,
2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach regulowanych ustawą o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,

3. koordynacja zadań w zakresie rolniczego wykorzystania gruntów stanowiących własność osób fizycznych i gminy, łącznie z opracowaniem sprawozdawczości w tym zakresie,
4. prowadzenie postępowań z zakresu szkód wyrządzonych przez bobry, suszę i inne żywioły,
5. realizacja zadań związanych z ochroną roślin,

6. współpraca z jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa,
7. realizacja przepisów wynikających z ustawy o zapobieganiu narkomanii w zakresie upraw maku
i konopi,
8. koordynowanie zadań pozaszkolnej oświaty rolniczej oraz wprowadzanie postępu rolniczego na wsi,
9. prowadzenie spraw z zakresu akcji weterynaryjnych, akcji kontrolnych i profilaktycznych zwalczania chorób zaraźliwych u zwierząt,
10. współdziałanie z organami administracji rządowej w zakresie profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego,
11. przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców,
12. przygotowanie spisu uprawnionych do udziału w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej, 13. powoływanie i odwoływanie rzeczoznawców do szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu,
14. przygotowanie decyzji o czasowym odebraniu właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia z powodu rażącego zaniedbania go lub okrutnego traktowania.

- z zakresu łowiectwa i leśnictwa

1. prowadzenie rejestru kół łowieckich, obwodów łowieckich położonych na terenie gminy,
2. opiniowanie rocznych planów łowieckich,
3. współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów oraz nadleśniczymi w zagospodarowaniu obwodów łowieckich,
4. prowadzenie spraw dotyczących lasów mienia komunalnego,
5. opracowanie planów zagospodarowania lasów komunalnych zakresie ich ochrony -zabezpieczenia upraw, grodzenie upraw, grodzenie mrowisk,
6. opracowanie planów pozyskania lasu i jego hodowli.

- z zakresu ochrony przyrody

1. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
2. prowadzenie wizji lokalnych i oględzin zieleni w ternie oraz sporządzanie stosownej dokumentacji, 3. naliczanie opłat ekologicznych za usuwanie drzew i krzewów,
4. wymierzanie kar pieniężnych za zniszczenie zieleni lub usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia, 5. prowadzenie i aktualizacja rejestru opłat i kar za usuwanie zieleni na terenie gminy,

6. prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo- krajobrazowych i obszarów Natura 2000,

- z zakresu utrzymania czystości i porządku

1. przygotowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie,
2. prowadzenie działalności organizatorskiej zapewniającej utrzymanie czystości i porządku,
3. zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych,

4. określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe, w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,
5. rozwiązanie problemu bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie zbierania, transportu
i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie

z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w tym zakresie,
6. organizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
7. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
8. prowadzenie nadzoru nad realizacją obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku lub przejęcie przez gminę w drodze uchwały od właścicieli nieruchomości ich ustawowych obowiązków,
9. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części oraz podanie do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie tych usług.

- z zakresu ustawy o odpadach

1. opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami i aktualizacja,
2. wydawanie opinii do wojewódzkiego i powiatowego projektu planu gospodarki odpadami,
3. opracowanie sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami,
4. opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, prowadzenie działalności
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz zbierania i transportu odpadów,
5. wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
6. sprawowanie nadzoru nad wykonaniem określonych obowiązków, zawartych w wydanych przez gminę decyzjach i ich egzekucja.

- z zakresu ochrony środowiska

1. opracowanie gminnego programu ochrony środowiska oraz sporządzanie raportów z jego wykonania,
2. prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz projektów strategii, planów i programów w dziedzinach związanych z ochroną środowiska,

3. zbieranie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
4. realizowanie gminnego programu usuwania azbestu,
5. przyjmowanie od podmiotów eksploatujących składowiska na terenie gminy informacji i danych, na podstawie, których ustalane są opłaty za składowanie odpadów.

6. przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością gminy,
7. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu gminy,
8. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

9. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku ora upowszechnianie tych informacji w publicznie dostępnym wykazie danych,
10. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

- z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

1. określanie kierunków rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego,
2. informowanie mieszkańców gminy, o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
3. udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz uchwalanie regulaminu w tym zakresie,
4. zatwierdzanie taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
5. wypełnianie obowiązków i zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

§23
Samodzielne stanowisko ds. Kadr i BHP
Do zadań samodzielnego stanowiska, ds. Kadr i BHP należy:

- z zakresu spraw osobowych

1. kompleksowe prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników urzędu,
2. sporządzanie wszelkich umów o prace w tym umów zlecenia i o dzieło oraz prowadzenie ich rejestru,

3. zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz osób fizycznych, z którymi Urząd zawiera umowy cywilno-prawne,
4. sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,

5. ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
6. prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich
7. współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty
i emerytury do organu rentowego,
8. przyjmowanie wniosków dotyczących wypłat należnych, wynikających z przepisów prawa świadczeń pracowniczych,
9. prowadzenie ewidencji badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
10. prowadzenie obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż. pracowników oraz kontrola ich aktualności,
11. rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, innych stosownie do przepisów kodeksu pracy i karty nauczyciela,
12. organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowe pracowników,
13. zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,

14. przygotowanie i przeprowadzenie dokumentacji dotyczącej naborów i konkursów na stanowiska urzędnicze,
15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej służby przygotowawczej pracowników,
16. organizacja aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu, w tym robót publicznych, staży, przygotowania zawodowego, praktyk, itp.,

17. sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
18. zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz osób fizycznych, z którymi Urząd zawiera umowy cywilno-prawne,

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

1. wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie, 2. wykonywanie okresowej analizy stanu bhp w urzędzie,
3 stwierdzanie zagrożeń zawodowych i ryzyka stanowisk pracy,
4. przeprowadzanie kontroli warunków pracy,

5. przygotowanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bhp,
6. rejestracja, przygotowanie i kompletowanie, przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badan środowiska pracy,
7. udział w dochodzeniach powypadkowych,
8. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy,
9. opracowanie regulaminów dotyczących występowania ryzyka związanych z organizacją pracy, 10. planowanie obowiązkowych szkoleń BHP.

- inne zadania
1. przyjmowanie, analizowanie i ewidencjonowanie oświadczeń majątkowych składanych do Wójta

Gminy,

§24
Samodzielne stanowisko ds. Obywatelskich i Społecznych

Do samodzielnego stanowiska ds. Obywatelskich i Społecznych należy:

1. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności,
2. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
3. sporządzanie spisów wyborców przy wszystkich wyborach,
4. współdziałanie w organizowaniu uroczystości jubileuszowych,
5. prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty,
6. realizacja zadań na rzecz umacniania dyscypliny meldunkowej oraz współpraca z organami zobowiązanymi do podejmowania działań w tym zakresie,
7. prowadzenie zbioru danych osobowych,
8. prowadzenie gminnych zbiorów meldunkowych (stałych mieszkańców, byłych mieszkańców, osób zameldowanych na pobyt czasowy),
9. prowadzenie postępowań w sprawie wymeldowania z urzędu,
10. prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
11. udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji ludności i utraconych dowodów osobistych w formie zaświadczeń, na zasadach określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
12. analiza zmian demograficznych na terenie gminy i przedkładanie informacji dyrektorom szkół, osobom prowadzącym sprawy oświatowe,

13. prowadzenie spraw repatriantów w zakresie należącym do gminy,

- z zakresu spraw informacji niejawnej

1. sprawowanie nadzoru nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych w urzędzie,
2. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
3. kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne, 4. pracownie planów ochrony i nadzorowanie jego realizacji,

5. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych,
6. zarządzanie ryzykiem informacji niejawnych,

- z zakresu kultury

1. współpraca z opiekunami świetlic wiejskich,
2. nadzór nad utrzymaniem technicznym i funkcjonowaniem świetlic wiejskich,
3. prowadzenie zapotrzebowania materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich,
4. przygotowanie projektów umów wynajmu świetlic wiejskich,
5. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminy i nadzór merytoryczny nad tymi sprawami, a w szczególności:
- aktualizacja wykazów mienia gminnego,
- zgłaszanie i prowadzenie spraw szkód i odszkodowań,
- przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na ubezpieczenie mienia,
- współpraca z ubezpieczycielem i brokerem ubezpieczeniowym
6. prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych będących na wyposażeniu świetlic wiejskich; 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury i dziedzictwa narodowego
8. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

§25
Samodzielne stanowisko ds. Kryzysu i Obrony

Do samodzielnego stanowiska ds. Kryzysu i Obrony należy:

- w zakresie zarządzania kryzysowego

1. opracowanie i aktualizowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
2. obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
3. opracowanie i aktualizowanie regulaminu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
4. organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów gminnego Zespołu oraz opracowanie w tym zakresie wymaganej dokumentacji,
5. współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczenia i unieszkodliwienia materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego,
6. przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
7. zapewnienie kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem

usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy, w tym:
- gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena występujących zagrożeń,
- monitorowanie analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń
- dostarczanie niezbędnych informacji, dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa,

8. opracowanie innych dokumentów związanych ze stanem klęsk żywiołowych i zarządzania kryzysowego.

- w zakresie spraw obrony:

1. opracowanie i aktualizowanie w ramach planowania obronnego, planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
i przedkładanie go do zatwierdzenia wojewodzie,
2. opracowanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru urzędu, zapewnienie właściwego obiegu decyzji i informacji dla potrzeb kierowania przez Wójta,
3. organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
4. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem osób od pełnienia czynnej służby wojskowej
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
5. wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych
i rzeczowych,
6. opracowanie i aktualizowanie dokumentacji oraz planu akcji kurierskiej,
7. planowanie i organizowanie szkolenia obronnego,
8. sprawowanie kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych,
9. opracowanie regulaminu organizacyjnego urzędu na czas wojny,
10. naliczanie zasiłków dla żołnierzy rezerwy, powołanych na ćwiczenia wojskowe,
11. wydawanie i uchylanie decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony,
12. współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień,

- z zakresu obrony cywilnej:

1. opracowanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej Gminy,
2. ustalanie wykazu instytucji, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych, funkcjonujących na terenie gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowania i realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony ludności,
3. opracowanie rocznych planów zamierzeń w zakresie ochrony ludności,
4. tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej, prowadzenie ewidencji sił obrony cywilnej,
5. opracowanie i aktualizowanie planów działania formacji obrony cywilnej,
6. opracowanie i aktualizowanie planu przyjęcia ewakuowanej ludności,
7. planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
8. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania,
9. organizowanie szkoleń, treningów oraz ćwiczeń obrony cywilnej i opracowanie w tym zakresie dokumentacji,
10. planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
11. wykonywanie innych zadań związanych z obroną cywilną.

- z zakresu ochrony przeciwpożarowej

1. prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w gminie, w tym nadzór nad wyposażeniem obiektów gminnych w niezbędne oznakowanie oraz wyposażenie przeciwpożarowe, 2. współpraca z komendą powiatową straży pożarnej w zakresie gotowości operacyjno-bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnej funkcjonujących na terenie gminy,

3. prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla środków trwałych będących w używaniu przez OSP oraz prowadzenie inwentaryzacji w jednostkach,
4. rozliczanie miesięcznych kart pracy pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu OSP, oraz rozliczanie udziału jednostek w działaniu ratowniczo- pożarniczym,

5. koordynowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przeciwpożarową w gminie,
6. koordynowanie ubezpieczenia członków OSP i samochodów pożarniczych, a także posiadania przez kierowców OSP odpowiednich badań i kwalifikacji,
7. współudział przy organizowaniu zawodów sportowo-pożarniczych oraz turniejów wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy,
8. opracowanie rocznego planu wydatków na utrzymanie jednostek OSP.
9. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze ochrony przeciwpożarowej
10. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

§26
Stanowisko ds. Obsługi Prawnej

Do spraw samodzielnego stanowiska ds. Obsługi Prawnej należy:

1. wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
2. opiniowanie pod względem prawnym projektów gminnych aktów prawnych,
3. opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał organów gminy,
4. występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
5. informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności gminy,
6. informowanie organów gminy o uchybieniach w działalności gminy w zakresie przestrzegania prawa i o skutkach tych uchybień,

7. opiniowanie skomplikowanych decyzji administracyjnych pod względem prawnym, 8. opiniowanie projektów umów zawieranych przez gminę,
9. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o radcach prawnych.

§27 Stanowisko ds. Biura Rady

Do spraw samodzielnego stanowiska ds. Biura Rady należy:

1. organizacyjne przygotowanie posiedzeń Rady Gminy i Komisji Rady.
2. opracowanie materiałów (protokołów wraz z załącznikami) z obrad Rady, Komisji oraz przekazywanie ich do realizacji odpowiednim organom a także przesyłanie do Wojewody uchwał rady,
3. prowadzenie zbioru protokołów sesji Rady Gminy oraz Komisji,
4. prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady, wniosków i interpelacji radnych oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
5. prowadzenie zbioru przepisów gminnych oraz ogłaszanie ich zgodnie z wymogami przepisów prawa,
6. kompletowanie wraz z załącznikami oświadczeń majątkowych składanych przez radnych oraz współdziałanie w tym zakresie z urzędem skarbowym,
7. przygotowanie i przeprowadzenie wyboru ławników sądowych.

- z zakresu kultury fizycznej i sportu.

1. organizacja imprez sportowych, propagowanie kultury fizycznej,
2. koordynacja zakupów sprzętu sportowego oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem sprzętu i urządzeń sportowych,
3. przygotowanie projektów uchwał, umów związanych z realizacją zadań z zakresu sportu oraz nadzór nad ich realizacją,
4. pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań związanych z realizacją upowszechniania kultury fizycznej.
5. realizacja zadań publicznych zgodnie z przyjętym rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu kultury fizycznej i sportu,
6. przygotowanie i przeprowadzenie konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz ich rozliczenie.

§28 Asystent Wójta

- Asystent Wójta realizuje zadania z zakresu:

1. prowadzenia działań promocji Wójta i wspierania promocji Gminy,
2. przygotowywania i opracowywania materiałów informacyjnych na potrzeby Wójta,
3. organizowania kontaktów i współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy i ich organami,
4. organizacji i obsługi spotkań wyjazdowych Wójta,
5. prowadzenia spraw organizacyjnych z zakresu udziału Wójta i Gminy w stowarzyszeniach i fundacjach,
6. analizy sprawozdań składanych przez kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników urzędu w zakresie zadań realizowanych przez nich w ramach udzielonych im upoważnień,
7. obsługi administracyjnej spotkań Wójta z kierownictwem urzędu,
8. przygotowywania sprawozdań z pracy Wójta,
9. udział z ramienia Wójta w spotkaniach z mieszkańcami Gminy i przedstawicielami innych instytucji, 10. pilnowanie stanu realizacji wniosków ze spotkań, zebrań Wójta itp.,
11. współudział w obsłudze uroczystości z udziałem Wójta,
12. towarzyszenie, asystowanie Wójtowi podczas narad, spotkań, konferencji i wyjazdów służbowych,
13. organizowanie kontaktów i spotkań z parlamentarzystami, przedstawicielami rządu, sejmiku, marszałkiem województwa, starostą, radnymi, sołtysami, przedstawicielami gmin, wojska i przedsiębiorcami,
14. przypominanie o ważnych datach, rocznicach, uroczystościach i spotkaniach,
15. przygotowywanie i obsługa w tym protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, 16. doradztwo w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków przez Wójta Gminy,
17. kontaktów z prasą,
18. analizy artykułów prasowych i informacji zamieszczanych na stronach internetowych dotyczących samorządów,
19. wykonywanie innych nieobjętych niniejszym zakresem czynności spraw doraźnych zleconych przez Wójta Gminy.

§29
Nadzór Właścicielski

Do zakresu działania Nadzoru Właścicielskiego w szczególności należy:

Realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Wójta Gminy funkcji Zgromadzenia Wspólników w stosunku do gminnej spółki prawa handlowego, której Gmina Radymno jest wspólnikiem oraz innych spraw zleconych przez Wójta, w szczególności realizacja zadań związanych z:
1. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej spółki,

2. przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz opiniowanie projektów uchwał przedłożonych przez organy spółki,
3. opiniowanie regulaminów wewnętrznych organów spółki,
4. wykonywaniem prawa kontroli przysługującemu wspólnikowi w stosunku do spółki,

5. gromadzenie dokumentacji dotyczącej członków organów spółek,
6. koordynowanie wzajemnej współpracy i współdziałania spółki przy realizowaniu zadań o priorytetowym znaczeniu dla Gminy.

§30
Ochrona Informacji niejawnej

Do Pełnomocnika Informacji niejawnych w szczególności należy:

1. organizowanie i zapewnienie ochrony informacji niejawnych w urzędzie,
2. prowadzenie kontroli dokumentów niejawnych i przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych w urzędzie,
3. opracowanie i aktualizacja planów ochrony informacji niejawnych,
4 prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających w stosunku do osób mających mieć dostęp do informacji niejawnych oraz poświadczeń bezpieczeństwa tym osobom.

Rozdział VII
Zasady podpisywania pism §31

1.Do podpisu Wójta Gminy zastrzeżone są:

- zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,
- pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,
- pisma zawierające oświadczenie woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,
- pisma mające za przedmiot czynności z zakresu prawa pracy wobec podległych pracowników,
- odpowiedzi na skargi i wnioski,
- decyzje z zakresu administracji publicznej,
- upoważnienia do działania w jego imieniu,
- odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych,
-pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,
- protokoły kontroli przeprowadzonych w urzędzie przez uprawnione organy, dokumenty kierowane do najwyższej Izby Kontroli i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,
- korespondencję i inne pisma, które wójt każdorazowo zastrzegł do swojego podpisu.

2. Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań niezastrzeżone do podpisu Wójta.
3. Kierownicy referatów, koordynatorzy wieloosobowych stanowisk pracy, jednoosobowe stanowiska pracy podpisują;
- pisma związane z zakresem działania podległej komórki organizacyjnej lub stanowiska pracy, niezastrzeżone do podpisu Wójta,
- decyzje administracyjne, zaświadczenia oraz pisma w sprawach do załatwienia, w których zostali upoważnieni przez Wójta.
4. Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym pod tekstem projektu z lewej strony lub pozostawiają w stopce pisma inicjały imienia i nazwiska.

Rozdział VIII

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw w urzędzie Gminy Radymno.

§32

1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego i przepisach ogólnych,
2. Pracownicy urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego,

3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie indywidualnych spraw obywateli ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy, zgodnie z zakresem obowiązków i posiadanych kompetencji,
4. Kontrolę i koordynację działań urzędu w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli w tym zwłaszcza skarg, wniosków oraz interwencji sprawuje Sekretarz Gminy,

5. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa Kodeks postępowania administracyjnego,
6. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:
- udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów,

- rozstrzygnięcia sprawy, w miarę możliwości niezwłocznie lub określenia terminu jego ostatecznego załatwienia,
- informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy,
- powiadomienia o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy,

- informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć.
7. Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach pracy urzędu,

8. Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy referatów i pracownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów codziennie w godzinach urzędowania.
9. Dokumentacja skarg i wniosków prowadzona jest w referacie Organizacyjno – Administracyjnym.

Rozdział IX
Wykaz stanowisk w strukturze Urzędu Gminy Radymno §33

1. Wójt Gminy
2. Sekretarz Gminy
3. Skarbnik Gminy (Główny Księgowy Budżetu)

4. Referat Organizacyjno- Administracyjny:
a) 1 stanowisko kierownik referatu
b) 1 stanowisko ds. organizacyjno – gospodarczych
c) 1 stanowisko ds. obsługi informatycznej
d) 1 stanowisko ds. organizacyjnych i obiegu dokumentów e) 1 stanowisko - kierowca (pracownik obsługi)
f) 1⁄2 stanowiska - konserwator (pracownik obsługi)
g) 2 stanowiska - (pracownik obsługi), ( 1 etat)

5. Referat Budżetowo - Finansowy
a) 3 stanowiska ds. podatków i opłat
b) 2 stanowiska ds. windykacji i księgowości c) 3 stanowiska ds. księgowości budżetowej d) 1 stanowisko ds. obsługi kasy
e) 1 stanowisko ds. opłaty za odpady
f) 1 główny księgowy zespołu szkół
g) 3 stanowiska ds. księgowości oświatowej

6. Referat Zamówień i Przedsiębiorczości:
a) 1 stanowisko ds. zamówień i inwestycji – kierownik referatu
b) 1 stanowisko ds. przedsiębiorczości
c) 1 stanowisko ds. inicjatyw i pozyskiwania funduszy pomocowych d) 1 stanowisko ds. inwestycji i planowania
e) 1 stanowisko ds. planowania przestrzennego
f) 1 stanowisko ds. inwestycji drogowych i melioracyjnych

7. Wieloosobowe stanowisko ds. Geodezji:
a) 1 stanowisko ds. geodezji – koordynator
b) 1 stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami

8. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska: a) 1 stanowisko ds. ochrony środowiska – koordynator
b) 1 stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody

9.Samodzielne stanowisko ds. Kadr i BHP.( 1 etat)
10. Samodzielne stanowisko ds. Obywatelskich i Społecznych.( 1 etat) 11. Samodzielne stanowisko ds. Kryzysu i Obrony ( 1 etat)
12. Samodzielne stanowisko pracy - Radca Prawny ( 1⁄2 etatu) 13.Samodzielne stanowisko ds. Biura Rady ( 1 etat)
14. Asystent Wójta ( 1 etat)

X
Obieg dokumentów

§34

1. Obieg dokumentów w urzędzie odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
2. Elektroniczny obieg dokumentów uregulowany zostanie w odrębnych przepisach.

3. Obieg dokumentów objętych klauzulą tajności regulują odrębne przepisy.
4. Korespondencja wpływająca do Urzędu, jak również złożona przez interesantów jest niezwłocznie rejestrowana w kancelarii ogólnej. Oznacza to:
a) nadanie korespondencji pieczęci i daty wpływu na piśmie lub kopercie ( w przypadku koperty nie podlegającej otwarciu),
b) wpisanie do rejestru pod kolejnym numerem i naniesienie tego numeru na pieczęci wpływu korespondencji,
c) wpisanie do rejestru oznaczeń literowych (symboli) adresata w urzędzie, jeżeli w korespondencji podany jest ten symbol i korespondencja dotyczy sprawy przez niego prowadzonej,
d) korespondencja dekretowana jest przez Wójta lub Sekretarza, a kancelaria ogólna odpowiedzialna jest za odbiór korespondencji przez poszczególnych pracowników,
e) korespondencja kierowana do Rady przyjmowana jest do rejestru ogólnego i kierowana do Biura Rady,
f) korespondencja zawierająca jedynie imię i nazwisko bez opatrzenia jej pieczęcią nadawcy, winna być traktowana, jako prywatna i nie podlega rejestracji. Jeżeli okaże się, że korespondencja ta nie miała charakteru prywatnego, adresat niezwłocznie przedkłada ją do zarejestrowania i opatrzenia właściwą pieczęcią i numerem rejestru.
5. Korespondencja wysyłana:
a) korespondencja związana z prowadzonym postępowaniem administracyjnym lub sądowym wysyłana jest listami poleconymi lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
b) korespondencja wymagająca potwierdzenia odbioru przez adresata, wysyłana jest za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
c) komórki organizacyjne urzędu wysyłają korespondencję za pośrednictwem kancelarii ogólnej.
6. Zasady ogólne
a) w korespondencji obowiązują oznaczenia charakteryzujące określoną komórkę organizacyjną,
b) pisma Wójta, Sekretarz i Skarbnika nie będące zarządzeniami i decyzjami rejestrowane są w poszczególnych komórkach organizacyjnych, w których zostały przygotowane.

Rozdział XI Pełnomocnictwa i upoważnienia §35

1. Wójt udziela indywidualnych pełnomocnictw i upoważnień pracownikom Urzędu w granicach jego umocowania, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem.

2. Wójt może również udzielić indywidualnych pełnomocnictw i upoważnień osobom nie będącymi pracownikami Urzędu, jeżeli wykonują zlecone przez Gminę zadania.
3. Skarbnik może upoważnić podległego sobie pracownika do składania kontrasygnaty przy dokonywaniu czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego.

4. Za wyjątkiem wzorów określonych odrębnymi przepisami prawa pełnomocnictwo lub upoważnienie winno zawierać w szczególności:
a) imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz nazwę komórki organizacyjnej lub nazwę podmiotu wykonującego zlecone przez gminę zadania,

b) rodzaj i numer dokumentu, którym legitymuje się osoba upoważniona,
d) rodzaj sprawy (decyzji) objętej pełnomocnictwem lub upoważnieniem.
5. Zaparafowany projekt pełnomocnictwa lub upoważnienia przedkładany jest Wójtowi do podpisu. 6.Po podpisaniu dokument jest rejestrowany w centralnym rejestrze pełnomocnictw i upoważnień.

Rozdział XII Postanowienia końcowe §36

1.Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika określa Regulamin pracy ustalony przez Wójta w drodze zarządzenia.
2.Wykonanie niniejszego Regulaminu powierza się Sekretarzowi, Skarbnikowi, Kierownikom Referatów, oraz wszystkim pracownikom.

3.Nadzór nad wdrażaniem i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu powierza się Sekretarzowi Gminy.
4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią, jako załączniki:
a) Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy – załącznik Nr 1,

b) Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Radymno – załącznik Nr 2,
5. Zmiany niniejszym regulaminie mogą być wprowadzone w trybie właściwym do jego wprowadzenia, pod rygorem ich nieważności.

Wójt Gminy Radymno

mgr Bogdan Szylar

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radymno

Wykaz spółek, jednostek organizacyjnych, i instytucji kultury Gminy Radymno

 1. Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o. o

 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – jednostka organizacyjna,

 3. Zespół Szkół w Chotyńcu – jednostka organizacyjna,

 4. zespół Szkół w Duńkowicach – jednostka organizacyjna,

 5. Zespół Szkół w Korczowej – jednostka organizacyjna,

 6. Zespół Szkół w Łazach – jednostka organizacyjna,

 7. Zespół Szkół w Nienowicach – jednostka organizacyjna,

 8. Zespół Szkół w Ostrowie – jednostka organizacyjna,

 9. Zespół Szkół w Skołoszowie – jednostka organizacyjna,

 10. Zespół szkół w Sośnicy – jednostka organizacyjna,

 11. Zespół Szkół w Świętem – jednostka organizacyjna,

 12. Gminna Biblioteka Publiczna – instytucja kultury

  Wójt Gminy Radymno

  mgr Bogdan Szylar

   

   

   

 

 

 

 

OR.0050.118.2014.

Zarządzenie Nr 118

Wójta Gminy Radymno

z dnia 20 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.)

zarządzam:

 

§ 1

Nadać Urzędowi Gminy Radymno Regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązać wszystkich pracowników do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie organizacyjnym.

§ 3

Powierzyć wykonanie zarządzenia Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 5/2003 Wójta Gminy Radymno z dnia 14 stycznia 2003 r. ze zmianami w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Radymno.

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wójt

Gminy Radymno

inż. Stanisław Ślęzak

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050/118

Wójta Gminy Radymno

z dnia 20 sierpnia 2014 r.

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Radymno

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Radymno, zwany w dalej Regulaminem, określa:

1. zakres działania i zadania Urzędu Gminy Radymno, zwanego dalej Urzędem,

2. organizację urzędu,

3. zasadę funkcjonowania urzędu,

4. zakres działania kierownictwa urzędu i poszczególnych referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy, wieloosobowych i jednoosobowych stanowisk pracy w urzędzie,

5. zasady podpisywania pism w urzędzie,

6. organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw w urzędzie,

7. struktura stanowisk,

8. obieg dokumentów,

9. pełnomocnictwa i upoważnienia.

§ 2

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Gminie należy przez to rozumieć Gminę Radymno,

2 Radzie należy przez to rozumieć Radę Gminy Radymno,

3. Wójcie, zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbiku należy przez to rozumieć odpowiednio Wójta Gminy Radymno, Zastępcy Wójta Gminy Radymno, Sekretarz Gminy Radymno, Skarbnika Gminy Radymno.

 

§ 3

 

1. Urząd Gminy Radymno, zwany dalej urzędem jest budżetową jednostką organizacyjną gminy, zaliczaną do sektora finansów publicznych.

2. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta.

3. Do zakresu działania urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na gminie:

1) zadań własnych,

2) zadań zleconych,

3) zadań wykonywanych na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej,

4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumień komunalnych.

 

§ 4

 

1. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

2. Siedzibą urzędu jest budynek administracyjny, zlokalizowany na ternie miasta Radymno, ul. Lwowska 38.

 

§ 5

 

1. Kierownikiem urzędu jest Wójt Gminy.

2. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

Rozdział II

Zadania Urzędu Gminy Radymno

 

§ 6

 

1. Do zadań urzędu należy zapewnienie pomocy organom gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

2. W szczególności do zadań urzędu należy:

1) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych czynności prawnych przez organy gminy.

2) realizacja zadań, wynikających z postanowień uchwał Rady oraz innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa,

3) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji rady gminy i komisji stałych,

4) zapewnienia organom gminy możliwości przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków obywateli,

5) realizacja zadań w zakresie obronności kraju, obrony cywilnej oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych,

6) prowadzenie zbioru przepisów, dostępnych do publicznego wglądu na stronach internetowych i w siedzibie urzędu,

7) wykonywanie prac kancelaryjnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

8) realizacji obowiązków i uprawnień służących pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

 

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna

 

§ 7

 

1. W skład urzędu wchodzą następujące referaty, samodzielne stanowiska pracy oraz wieloosobowe stanowiska pracy, które posługują się przy znakowaniu prowadzonych spraw i akt niżej określonymi symbolami literowymi:

1) Referat Organizacyjno - Administracyjny - OR

2) Referat Podatków i Opłat - PO

3) Referat Budżetowo- Finansowy ? FN

a) Księgowość Oświatowa - FO

4) Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji - PI

5) Referat Zamówień i Przedsiębiorczości - ZP

6) Referat Oświaty, Promocji i Kultury - OK

7) Wieloosobowe stanowisko ds. Geodezji - GE

8) Wieloosobowe stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska - RO

9) Wieloosobowe stanowisko ds. Kadr - KA

10) Samodzielne stanowisko ds. Obywatelskich i Społecznych - OS

11) Samodzielne stanowisko ds. Kryzysu i Obrony - KO

12) Samodzielne stanowisko pracy Biuro Obsługi Prawnej - PR

13) Samodzielne stanowisko ds. Biura Rady - BR

14) samodzielne stanowisko ds. Kontroli - KN

14) Nadzór Właścicielski - NN

15) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnej - IN

16) Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi - PA

2. Referaty dzielą się na stanowiska pracy.

3. Referatami kierują kierownicy referatów a wieloosobowymi stanowiskami pracy - koordynatorzy.

4. Dla realizacji zadań o szczególnym znaczeniu dla gminy, wójt może powoływać w drodze odrębnego zarządzenia Pełnomocników Wójta.

5. Do rozwiązania problemów związanych z funkcjonowaniem Gminy, Wójt może powołać w drodze odrębnego zarządzenia zespoły zadaniowe.

6. Wójt może zatrudniać osoby na stanowisko doradców i asystentów.

 

Rozdział IV

Zasady Funkcjonowania Urzędu

 

§ 8

 

Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

1. zasada praworządności,

2. zasada służebności wobec społeczności lokalnej,

3. zasada podziału zadań między kierownictwem urzędu i poszczególnymi stanowiskami pracy,

4. zasada racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

5. zasada kontroli wewnętrznej,

6. zasada wzajemnego współdziałania.

 

§ 9

 

1. Pracownicy urzędu przy wykonywaniu swoich obowiązków i zadań urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

2. Pracownicy urzędu przy wykonywaniu zadań są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

 

§ 10

 

1. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarz i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizacje swoich zadań.

2. Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.

3. Kierownicy referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań referatu.

4. Kierownicy referatów są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nad nimi nadzór.

 

§ 11

 

1. Gospodarowanie mieniem publicznym winno odbywać się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności.

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

§ 12

 

Pracownicy urzędu zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach pracy zobowiązani są do wzajemnego współdziałania w realizacji zadań urzędu, a w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

 

 

§ 13

 

W urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonania zadań urzędu przez poszczególne referaty i samodzielne stanowiska pracy.

 

Rozdział V

Podział zadań pomiędzy kierownictwo urzędu.

 

§ 14

 

Do zakresu zadań Wójta Gminy, należy w szczególności:

1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2. wydawanie zarządzeń i dyspozycji w zakresie realizacji zadań własnych gminy oraz uchwał podjętych przez Radę Gminy,

3. wykonywanie budżetu gminy oraz gospodarowanie mieniem komunalnym gminy,

4. podejmowanie czynności nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu społecznego,

5. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

6. powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta i Sekretarzowi Gminy,

7. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

8. upoważnienie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej,

9. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,

10 organizowanie akcji ratowniczych w wypadku klęsk żywiołowych lub katastrof,

11. podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

12. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy w szczególności dotyczącymi podziału kompetencji,

13. sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych urzędu,

14. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy.

 

§ 15

 

Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

1. wykonywanie obowiązków Wójta w czasie jego nieobecności,

2. kierowanie działalnością podległych referatów i stanowisk.

3. nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez pracowników,

4. nadzór nad prawidłową organizacją pracy, sprawnym wykonywaniem zadań, przestrzeganiem przepisów prawa oraz porządkiem i dyscypliną pracy,

5. przedkładanie Wójtowi propozycji szczegółowego podziału zadań pomiędzy pracowników referatu i samodzielnych stanowisk wynikających z regulaminu organizacyjnego urzędu gminy oraz ustaw i przepisów wykonawczych,

6. sprawowanie bezpośredniego nadzoru gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zadań oświatowych i społecznych,

7. rozwiązywanie ważnych problemów gospodarczych rozwoju gminy w zakresie problematyki powierzonej do nadzorowania,

8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

 

§ 16

 

Do zadań Sekretarz Gminy należy sprawne funkcjonowanie urzędu a w szczególności:

1. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą referatów: Organizacyjno- Administracyjnego, wieloosobowych stanowisk pracy ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska., Geodezji, Kadr,

oraz samodzielnych stanowisk ds. Obywatelskich i Społecznych, Obsługi Rady,

2. wykonuje zadania Pełnomocnika ds. Ochrony informacji Niejawnych,

3. pełni nadzór nad funkcjonowaniem urzędu, organizacją pracy oraz obsługą interesantów,

4. koordynuje działania podejmowane przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu,

5. opracowuje projekty regulaminu organizacyjnego oraz projekty jego zmian,

6. nadzoruje opracowanie zakresów kompetencji kierowników i samodzielnych stanowisk pracy,

7. współpracuje z radcą prawnym w celu zapewnienia zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami praw,

8. koordynuje przebieg kontroli zewnętrznych, prowadzi rejestr protokołów kontroli zewnętrznych oraz wystąpień pokontrolnych,

9. nadzoruje sprawy związane z rzetelnym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków mieszkańców,

10. prowadzi kontrolę w zakresie poprawności wydawanych decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, redagowania pism, staranności i terminowości załatwiania spraw,

11. koordynuje całokształt obsługi Rady Gminy i Wójta Gminy,

12. koordynuje i organizuje sprawy związane z wyborami i referendami,

13. przedkłada Wójtowi propozycje usprawnienia pracy urzędu,

14. wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta,

15. pełni funkcję kierownika urzędu w razie nieobecności Wójta i Zastępcy Wójta,

16. nadzoruje przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy,

17. zapewnienia skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz innych informacji o charakterze publicznym,

 

§ 17

 

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

1. Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonanie zadań gminy w zakresie gospodarki finansowej, sprawuje nadzór finansowy nad działalnością komórek organizacyjnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych realizujących te zadania.

2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1). koordynowanie prac jednostek organizacyjnych Gminy nad projektem budżetu gminy, wieloletnimi planami finansowymi, informacjami okresowymi (w tym o stanie mienia komunalnego) i sprawozdaniami rocznymi z wykonania budżetu,

2). sporządzenie projektu budżetu Gminy,

3). opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy oraz projektów innych dokumentów pociągających za sobą skutki finansowe,

4). kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstawanie zobowiązań finansowych Gminy,

5). sprawowanie nadzoru nad całokształtem prac związanych z rachunkowością, wykonywaną przez poszczególne jednostki organizacyjne,

6). zapewnienie realizacji uchwał Rady i zarządzeń Wójta dotyczących budżetu i gospodarki finansowej,

7). sporządzanie, organizowanie przyjmowania, obiegu, archiwizacji i kontroli dokumentów finansowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia będącego w posiadaniu gminy,

8). wykonywanie dyspozycji środków pieniężnych zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi do dyspozycji gminy,

9). opracowanie projektów zarządzeń i przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wojta, dotyczących prowadzenia rachunkowości i inwentaryzacji,

10). występowanie do Wójta z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli zagadnień, które leżą w zakresie gospodarki finansowej,

11). sprawowanie kontroli finansowej dochodów i wydatków,

12). analiza sprawozdań z wykonania budżetu pod kątem przestrzegania dyscypliny budżetowej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,

13. koordynacja i nadzór prac związanych z ewidencją stanu mienia gminy,

14. uczestnictwo w tworzeniu programów pomocowych gminy w zakresie ich strony finansowej,

14. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta,

15. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością: Referatu Budżetowo-Finansowego, Księgowości Oświatowej, Podatków i Opłat.

 

VI Zakresy działań

Zadania wspólne

 

§ 18

 

Do wspólnych zadań referatów, wieloosobowych stanowisk pracy i samodzielnych stanowisk pracy należą w szczególności:

1. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w strategii, programach rozwoju i budżecie gminy z odpowiednim zachowaniem tajemnicy państwowej, służbowej, skarbowej oraz ochrony danych osobowych,

2. obsługa interesantów,

3. opracowanie propozycji zmian strategii rozwoju gminy,

4. tworzenie inicjatyw i opracowanie propozycji do projektów planów i programów rozwojowych gminy w zakresie działania,

5. przygotowanie określonych analiz, ocen, informacji i sprawozdań zleconych przez zwierzchnika służbowego,

6. przygotowanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, stanowionych przez Radę Gminy i ich wykonanie,

7. przygotowanie projektów zarządzeń stanowionych przez Wójta i ich wykonanie,

8. prowadzenie spraw związanych z załatwianiem wniosków i interpelacji radnych, komisji,

9. prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków obywateli, przygotowanie projektów odpowiedzi oraz przyjmowanie interesantów w tych sprawach,

10. prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowanie projektów rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami prawa,

11. współdziałanie między komórkami organizacyjnymi oraz właściwymi organami administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie prawidłowej realizacji zadań,

12. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i reorganizacją gminnych jednostek organizacyjnych,

13. organizowanie i przeprowadzanie przetargów zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz współdziałanie w tym zakresie z referatem Zamówień i Przedsiębiorczości,

14. przygotowanie sprawozdań opisowych z wykonania planu finansowego do 28 lutego każdego roku, planowanie zadań w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,

15. współdziałanie w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dot. pozyskania środków finansowych spośród dostępnych funduszy pomocowych,

16. przygotowanie informacji do biuletynu informacyjnego i mediów o działaniach podejmowanych przez referaty, wieloosobowe stanowiska pracy i samodzielne stanowiska pracy oraz reagowanie na krytykę prasową,

17. współdziałanie w zakresie przekazywania dokumentów podlegających powszechnemu udostępnianiu w Biuletynie Informacji Publicznej,

18. współdziałanie w zakresie przekazywania informacji umieszczanych na stronie internetowej urzędu,

19. wykonywanie zadań z zakresu obronności, ochrony ludności, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz BHP,

20. organizacyjno-techniczne zabezpieczenia narad zwoływanych przez Wójta lub osoby przez niego upoważnione,

21. prawidłowa realizacja zadań budżetowych w zgodności z dyscypliną finansów publicznych w zakresie swojego działania,

22. stosowanie obowiązującej instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt,

23. współdziałanie ze stanowiskami ds. Kadr w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego.

24. wykonywanie prac zleconych przez kierownictwo urzędu, a nie ujęte w niniejszym Regulaminie.

 

Zakresy działania referatów i samodzielnych stanowisk pracy.

 

§19

Referat Organizacyjno - Administracyjny

 

-w zakresie spraw organizacyjnych:

 

1. prowadzenie kancelarii urzędu gminy,

2. prowadzenie sekretariatu Wójta Gminy,

3. prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta,

4. prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego,

5. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,

6. prowadzenie ewidencji korespondencji,

7. prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych,

8. prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Wójta,

9. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do urzędu,

10. prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych i wewnętrznych ,

11. prowadzenie rejestru udostępniania informacji publicznej,

12. prowadzenie i udostępnianie zbiorów przepisów dostępnych do publicznego wglądu w siedzibie urzędu,

13. przyjmowanie pism sądowych,

14. wykonywanie czynności na rzecz przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych. parlamentarnych, prezydenckich, jednostek pomocniczych gminy i referendum,

15. organizacja współpracy z jednostkami pomocniczymi gminy, prowadzenie rejestru protokołów zebrań wiejskich,

16. przygotowanie, obsługa, protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta,

 

- w zakresie spraw gospodarczych:

 

1. wykonywanie i przechowywanie pieczęci urzędowych oraz prowadzenie ich rejestru,

2. prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w urzędzie,

3. utrzymanie czystości i porządku pomieszczeń i placów urzędu,

4. prowadzenie bieżących remontów i napraw oraz konserwacji pomieszczeń inwentarza biurowego,

5. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym,

6. zaopatrzenie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,

7. gospodarowanie środkami transportowymi oraz urządzeniami poligraficznymi,

 

- w zakresie archiwum:

 

1. prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,

2. prowadzenie spraw związanych z terminowym przekazywaniem akt przez komórki organizacyjne urzędu,

3. prowadzenie rejestrów i przechowywanie dokumentów gminnych zgodnie z obowiązującym prawem,

4. prowadzenie spraw związanych ze zniszczeniem dokumentów do tego przeznaczonych,

5. udostępnianie przechowywanych w archiwum dokumentów osobom upoważnionym.

 

- w zakresie obsługi informatycznej urzędu:

 

1. realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji podmiotów wykonujących zadania publiczne, oraz rozporządzeń wykonawczych,

2. zarządzanie systemem informatycznym urzędu gminy,

3. nadzór i zabezpieczenie funkcjonowania elektronicznych rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych w urzędzie,

4. określanie założeń i kierunków informatyzacji urzędu,

5. pomoc pracownikom urzędu w przypadkach problemów z obsługą komputerów,

6. szkolenie pracowników z zakresu obsługi programów komputerowych stosowanych w urzędzie,

7. przygotowywanie i nadzór nad wprowadzaniem nowych programów komputerowych,

8. zapewnienie łączności elektronicznej urzędu,

9 wdrażanie informatyki do prac urzędu,

10. zabezpieczanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,

11. zabezpieczanie przestrzegania prawa autorskiego przy stosowaniu programów komputerowych,

12. analiza zasobów sprzętu komputerowego i oprogramowania, formułowanie wniosków w zakresie ich wymiany lub uzupełnienia,

13. nadzór i administrowanie siecią komputerową urzędu,

14. współpraca w zakresie tworzenia i obsługi Biuletynu Informacji Publicznej,

15. przydzielanie uprawnień użytkownikom,

16. zmiana haseł dostępu,

17. zabezpieczanie komputerów przed wirusami,

18. realizacja zadań związanych z utrzymaniem systemu informatycznego w urzędzie zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Wójta,

19. archiwizowanie i zabezpieczanie baz danych,

20. konfigurowanie stanowisk w sieci komputerowej,

21. proste naprawy sieci,

22. konfigurowanie sprzętu pod kątem potrzeb stanowisk pracy z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach ustawy o informatyzacji,

23. zabezpieczanie komputerów przed ściąganiem z internetu niepożądanych programów,

24. nadzorowanie i obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów,

25. drobne naprawy i wymiany sprzętu komputerowego,

26. przygotowywanie i zlecanie audytu informatycznego urzędu

27. realizacja polityki bezpieczeństwa danych informatycznych urzędu

 

§ 20

Referat Podatków i Opłat

 

- z zakresu ordynacji podatkowej:

 

1. rozpatrywanie wniosków o ulgi w zapłacie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ? umarzanie odsetek, rozłożenie na raty i odroczenie zapłaty, rozłożenie na raty i odroczenie zaległości podatkowej, zwolnienia uchwałą, zwolnienia ustawowe,

2. wydawanie zaświadczeń:

- o posiadaniu zaległości podatkowych,

- o nie zaleganiu w płatnościach podatkowych,

- o figurowaniu w rejestrze podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego,

- o osiągniętym dochodzie w gospodarstwie rolnym na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego,

- o wielkości użytków rolnych,

- o potwierdzeniu okresów objęcia społecznym ubezpieczeniem rolników do KRUS,

- o pomocy de minimis.

3. opracowanie spraw wymagających opinii Wójta w sprawach o ulgi w spłacie podatków należnych budżetowi, a realizowane przez urzędy skarbowe,

4. wystawianie postanowień o zarachowaniu wpłat w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym,

5. wystawianie decyzji o odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe,

6. wystawianie decyzji w sprawie bieżących i zaległych zobowiązań podatkowych z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec gminy,

7. wystawianie postanowień w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości bądź przyszłych zobowiązań podatkowych,

8. wystawianie decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,

9. sporządzanie danych do sprawozdań finansowych.

 

- zakresu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego:

 

1. opracowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego, zwolnień oraz wyznaczenie inkasentów i ustalenie wysokości prowizji za inkaso,

2. prowadzenie rachunkowości podatkowej,

3. przyjmowanie i rozliczanie wpłat sołtysów oraz przygotowanie danych do prowizji,

4. ustalanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,

5. wprowadzanie bieżących zmian w rejestrach podatników

6. prowadzenie kontroli: podatników, danych zawartych w deklaracjach i informacjach podatkowych,

7. sporządzanie danych do sprawozdań finansowych

8. wystawianie upomnień na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym,

9. wystawianie tytułów wykonawczych od zaległości w podatkowych,

10. rozpatrywanie wniosków o ulgi w zapłacie podatków w postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

11. wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis,

12. sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych w zakresie podatków,

13. naliczanie i odprowadzanie od podatku rolnego składki na rzecz izby rolniczej,

14. wydawanie poświadczeń oświadczeń:

- prowadzenia osobiście gospodarstwa rolnego położonego na terenie Gminy Radymno,

- łącznej powierzchni użytków rolnych,

- posiadaniu kwalifikacji rolniczych

15. sporządzanie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe oraz przekazywanie ich do publicznej wiadomości.

 

- z zakresu podatku akcyzowego;

 

1. przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,

2. wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,

3. sporządzanie sprawozdań z realizacji wypłat podatku akcyzowego oraz sprawozdań z rozliczenia dotacji celowej z realizacji wypłat.

 

- z zakresu opłaty za odpady

 

1. obsługa i aktualizacja bazy podmiotów zobowiązanych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2. przyjmowanie, analiza i weryfikacja deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich wprowadzanie do systemu rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4. przygotowywanie decyzji ustalających obowiązek uiszczenia opłat za odbieranie odpadów,

prowadzenie ewidencji naliczeń, ewidencji wpłat oraz windykacji należności,

5. prowadzenie postępowania podatkowego w trybie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

monitorowanie terminu wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6. wszczynanie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w trybie określonym przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7. prowadzenie windykacji zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

8. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.

 

§ 21

Referat Budżetowo - Finansowy

 

Do zakresu działania referatu Budżetowo ? Finansowego należy w szczególności:

1. opracowanie projektów przepisów wydawanych przez Wójta, dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności: instrukcji obiegu dokumentów, zakładowego planu kont, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, zasad prowadzenia gospodarki kasowej,

2. opracowanie projektów budżetu i szczegółowego podziału dochodów i wydatków tego budżetu,

3. opracowanie układu wykonawczego budżetu gminy,

4. instruktaż, analiza i ocena opracowanych przez podległe jednostki wykonujące budżet lub powiązane z budżetem- planów finansowych,

5. opracowanie i opiniowanie projektów uchwał i decyzji w sprawach budżetu, sprawozdań z wykonania planu i budżetu, zmian w budżecie i aktów normatywnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu,

6. czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej w poszczególnych okresach, oddziaływanie na zapewnienie odpowiedniej relacji między realizacją dochodów budżetowych a realizacją wydatków oraz zachowanie rytmicznej realizacji budżetu,

7. sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu,

8. kontrola gospodarki finansowej powiązanych z budżetem jednostek oraz opiniowanie planów finansowych tych jednostek,

9. prowadzenie księgowości mienia komunalnego oraz sporządzanie obowiązkowych sprawozdań w tym zakresie,

10. prowadzenie rachunkowości budżetowej jednostki oraz sporządzanie obowiązujących sprawozdań,

11. prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym danego roku budżetowego oraz wydatków budżetowych przyszłych lat.,

12. nadzór i kontrola prawidłowego dysponowania środkami budżetowymi przekazanymi zespołom szkół, GOPS i innym jednostkom ,

13. prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych stanowiących własność Gminy,

14. wykonywanie zadań zleconych i dokonywanie rozliczeń finansowych w tym zakresie,

15. sporządzanie listy płac, obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, obliczanie kwoty refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,

16. prowadzenie rozliczeń z ZUS i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych oraz indywidualnych rozliczeń składek poszczególnych pracowników,

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej podstawy wymiaru emerytury, renty oraz kapitału początkowego,

17. prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług,

18. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników i wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków,

19. prowadzenie gospodarki kasowej urzędu:

- prowadzenie operacji kasowych poprzez przyjmowanie i odprowadzanie wpłat gotówkowych,

- wystawianie pokwitowań w kwitariuszach przychodowych dokonanych wpłat należności pieniężnych w zakresie prowadzonych spraw,

- podejmowanie czekiem gotówki z banku,- dokonywanie wypłat wynagrodzeń i rachunków,

- sporządzanie raportów kasowych,

- prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, ich zamawianie i ewidencjonowanie.

 

- z zakresu księgowości oświatowej

 

1. obsługa finansowo - księgowa 9 zespołów szkół, tj.:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych dla 9 jednostek;

- sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;

- sporządzanie sprawozdań statystycznych;

- opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych w porozumieniu z dyrektorem zespołu szkół, a także projektów zmian w budżecie jednostki,

- opracowywanie informacji i sprawozdań opisowych za okres I półrocza i roku budżetowego;

- sporządzanie list płac oraz dokonywanie wypłat dla pracowników zespołu szkół na podstawie dostarczonych przez dyrektora zespołu szkół dokumentów;

- dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i z Urzędem Skarbowym, terminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenia emerytalno ? rentowe oraz zaliczek na podatek dochodowy.

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi wydanych przez kierownika jednostki zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania wydatków publicznych

- tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w szkołach

- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości wydawanych przez kierownika jednostki, takich jak: dokumentacja opisująca przyjęte przez jednostkę zasady (polityka) rachunkowości (m.in. zakładowy plan kont, oraz instrukcje kasowa, magazynowa, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji);

- dokonywanie bieżącej analizy wykonania planu dochodów i wydatków oraz bieżące informowanie kierownika jednostki o stopniu ich realizacji;

- zapewnienie prawidłowego i terminowego ustalania i pobierania należności z tytułu dochodów budżetowych oraz ich odprowadzania do budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

- sprawdzania prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę pod względem finansowym;

- wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki;

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi wydanych przez kierownika jednostki zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania wydatków publicznych;

- zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych oraz zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem;

- organizowanie i nadzorowanie całości prac związanych z inwentaryzacją mienia jednostki (w tym opracowywanie harmonogramów inwentaryzacji mienia jednostki z uwzględnieniem obowiązującej częstotliwości i terminów inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów, wnioskowanie do kierownika jednostki o przeprowadzenie inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów, a także przygotowywanie projektów zarządzeń kierownika jednostki ww. sprawach) oraz rozliczanie wyników przeprowadzonych inwentaryzacji;

- dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego jednostki;

- sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki;

 

§ 22

Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji

 

Do zakresu działania referatu należy w szczególności:

 

- w zakresie planowania przestrzennego:

 

1. analiza i ocena wniosków o zmianę planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego,

2. koordynacja prac nad planami miejscowymi,

3. formalna i merytoryczna ocena przygotowanych planów miejscowych,

4. sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5. nadzór nad realizacją studium warunków i kierunków rozwoju gminy,

6. wydawanie opinii urbanistycznych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

7. wydawanie wypisów i wysypów z planów miejscowych,

8. opracowanie uwarunkowań urbanistyczno-architektonicznych,

9. sporządzanie programów i harmonogramów prac urbanistycznych,

10. opiniowanie projektów podziału nieruchomości,

11. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 

- w zakresie planowania strategicznego i rozwoju gminy:

 

1. opracowanie długookresowej strategii rozwoju gminy,

2. monitorowanie realizacji strategii gminy,

3. gromadzenie i analiza danych o sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, ich aktualizacja oraz opracowanie raportu o stanie gminy,

4. opracowanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,

5. współpraca z referatem budżetowo-finansowym w zakresie prognoz budżetu inwestycyjnego i montażu finansowego dla wieloletnich planów inwestycyjnych oraz wnioskowanie o dokonanie w tym zakresie zmian w budżecie gminy,

6. prowadzenie konsultacji z organizacjami społecznymi, politycznymi i instytucjami w trakcie opracowania strategicznych celów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

 

- w zakresie zarządzania drogami gminnymi;

 

1. wykonywanie uprawnień zarządcy dróg gminnych oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych,

2. sprawowanie nadzoru nad właściwym stanem technicznym i estetycznym urządzeń oświetlenia drogowego oraz ich konserwacja,

3. sprawowanie nadzoru nad realizacją przez zakład energetyczny warunków umów na dostarczanie energii elektrycznej do zasilania systemu oświetlenia dróg gminnych,

4. budowa, modernizacja i ochrona dróg,

5. przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów gminy dotyczących dróg,

6. utrzymanie urządzeń i zieleni w obrębie pasa drogowego,

7. utrzymanie letnie i zimowe dróg,

8. prowadzenie spraw w zakresie przygotowania i urządzania targowisk i parkingów,

9. utrzymanie w odpowiednim stanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych,

10 dbanie o oznakowanie nazewnictwa ulic i placów,

11. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

12. przygotowanie pozwoleń na wykonywanie przewozów osób obejmujących zasięgiem teren gminy,

13. przygotowanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych z drogą,

14. ustawianie i remont wiat przystankowych.

 

-w zakresie inwestycji:

 

1. opracowywanie analiz i ocen istniejącego stanu infrastruktury technicznej oraz prognoz i opinii dotyczących działalności inwestycyjnej pod kątem rozwoju gminy,
2. przygotowywanie propozycji rozwiązań inwestycyjnych,
3. współdziałanie z referatem budżetowo - finansowym w zakresie finansowania zadań,

4. przygotowywanie zleceń na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania i uzyskiwania pozwoleń administracyjnych,
5. przygotowywanie postępowań przetargowych w zakresie inwestycji drogowych i kubaturowych w ramach opisu przedmiotu, w tym:
- przygotowywanie wniosków wstępnych,
- zlecanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i środowiskowych zasad wyceny prac projektowych,
6. przygotowywanie projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
7. nadzór nad wykonanymi inwestycjami,
8. współpraca z wykonawcami robót budowlanych,

9. prowadzenie odbioru wykonanych robót, w tym odbioru końcowego inwestycji i remontów, rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego oraz sprawozdawczości inwestycyjnej,
10. prowadzenie spraw dotyczących umów cywilno-prawnych o partycypacji w kosztach budowy infrastruktury technicznej,
11. odbiory pogwarancyjne wykonanych inwestycji i ich rozliczenie w porozumieniu z użytkownikiem danego obiektu,
12. uczestnictwo w pracach koncepcyjnych budowy dróg miejscowych i systemu sieci kanalizacji deszczowej towarzyszącej przy budowie dróg, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności pubicznej,
13. sporządzanie dokumentów przyjęcia środków trwałych (OT) i przekazania środków trwałych (PT);

 

 

- z zakresu transportu

 

1. prowadzenie spraw związanych z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, w tym badanie i analiza potrzeb przewozowych,

2. zlecanie i uzgadnianie dokumentacji, koncepcji, studiów i rozwiązań z zakresu komunikacji gminnej,

3. planowanie i prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radymno oraz udzielanie zgody i określanie zasad z ich korzystania,

4. opiniowanie rozkładów jazdy,

5. współpraca ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu w zakresie uzgodnień do udzielania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu.

 

- z zakresu melioracji:

 

prowadzenie zadań z zakresu utrzymania urządzeń wodnych,

2.dokonywanie przeglądów technicznych urządzeń melioracji podstawowych,

3. sporządzanie dokumentacji technicznej na roboty konserwacyjne,

4. wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub nakazujące wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom oraz wydanie decyzji zatwierdzających ugody właścicieli gruntów ustalając zmiany stanu wody na gruncie.

 

§ 23

Referat Zamówień i Przedsiębiorczości

 

Do zakresu działania referatu Zamówień i przedsiębiorczości należy w szczególności:

 

- z zakresu zamówień publicznych:

 

1.przygotowanie projektów przepisów wewnętrznych i procedur zamówień publicznych,

2.koordynacja i nadzór nad sprawami zamówień publicznych w urzędzie gminy, w tym weryfikacja projektów dokumentów przygotowanych przez inne stanowiska pracy (w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia),

3.wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego,

4.ogłaszanie przetargów,

5.ustalenie kryteriów oceny ofert,

6.prowadzenie dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień publicznych oraz protokołów i dokumentacji podstawowych czynności zamówienia,

7.przesyłanie oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udzielanie wyjaśnień związanych z nimi,

8.koordynowanie i kierowanie pracą komisji przetargowej,

9.zawiadamianie o wynikach przetargu,

10.uczestnictwo w rozpatrywaniu protestów i prowadzeniu postępowania odwoławczego,

11. prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych przez Wójta,

12.sporządzanie sprawozdań

13.prowadzenie kontroli w przedmiocie przestrzegania procedur zamówień publicznych (również w jednostkach organizacyjnych gminy) w zakresie ustalonym przez Wójta,

14.przestrzeganie i stosowanie się do zarządzeń Wójta wydawanych w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, określenia organizacji, składu, trybu pracy oraz obowiązków komisji przetargowej, oraz w sprawie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 

- z zakresu pozyskiwania funduszy pomocowych:

 

1. monitorowanie możliwości i warunków pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych na realizację zadań gminy oraz gromadzenie tych informacji i ich propagowanie wśród gminnych jednostek organizacyjnych,
2. współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w zakresie Programów Unii Europejskiej koordynowanych na szczeblu województwa,
3. współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w zakresie opracowania wniosków w celu uzyskania opinii na temat realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska,
4. współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
5. współpraca z urzędami centralnymi w zakresie Programów Unii Europejskiej koordynowanych na szczeblu rządowym,
6. współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prac związanych z planowaniem i przygotowywaniem realizacji projektów, które mogą być współfinansowane z funduszy pomocowych,
7. przygotowywanie zbiorczych projektów montażu finansowego dla projektów inwestycyjnych w uzgodnieniu ze Skarbnikiem,

8. weryfikacja studiów wykonalności projektów które mogą być współfinansowane z funduszy pomocowych, w szczególności w zakresie analizy technicznej, instytucjonalnej, analizy finansowej i ekonomicznej oraz analizy otoczenia społeczno-gospodarczego projektu,
9. inicjowanie i koordynowanie działań związanych ze sporządzaniem analiz i ekspertyz technicznych, ekonomicznych lub prawnych dotyczących projektów, których finansowanie jest planowane ze środków pomocowych,
10. sporządzanie wniosków o współfinansowanie projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych ze środków zagranicznych i krajowych oraz uczestnictwo w procesie przygotowania umów w tym zakresie,
11. gromadzenie, analiza i udostępnianie komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym informacji o procedurach, terminach aplikowania, technice opracowywania projektów, które mogłyby być dofinansowane w ramach aktualnych Programów Operacyjnych oraz z innych środków zewnętrznych, zgodnie z wytycznymi jednostek zarządzających, wdrażających oraz wymogami Unii Europejskiej,
12. analiza projektów pod kątem opłacalności ich realizacji w formule partnerstwa publiczne-prywatnego.

 

- z zakresu podatku od środków transportowych

 

1. gromadzenie dokumentów źródłowych stanowiących bazę do wymiaru podatku od środków transportowych oraz podstawę przypisu i odpisu podatku poprzez współdziałanie z Wydziałem Ewidencji Pojazdów i Kierowców w zakresie zmian stanu własności pojazdów,
2. przyjmowanie deklaracji na podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych, ich analiza i weryfikacja,
3. przyjmowanie i ewidencjonowanie wszelkich zmian związanych z prawem własności środków transportowych oraz ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych

4. kontrola powszechności opodatkowania podatkiem od środków transportowych,
5. przeprowadzanie kontroli indywidualnych podatników pod względem zgodności ze stanem prawnym i faktycznym zadeklarowanych kwot,
6. bieżące sporządzanie protokołów z czynności kontrolnych, wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz kontrola ich realizacji,
7. prowadzenie postępowania podatkowego mającego na celu wydawanie decyzji w sprawach określenia wysokości nie zapłaconego podatku, umorzenia postępowania podatkowego, uzupełnienia i sprostowania decyzji oraz zmiany decyzji na skutek wniesionego odwołania,
8. przygotowywanie i przekazywanie kompletnych dokumentów w wymienionych sprawach do organu odwoławczego,
9. wprowadzanie zweryfikowanych danych dotyczących podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych do programu komputerowego, prowadzenie ewidencji podatkowej oraz wpłat na poczet ciążącego na osobach fizycznych i prawnych obowiązku podatkowych, 10. sporządzanie wniosków karno-skarbowych w wypadkach nie zgłoszenia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych,
11. bieżące dokonywanie zapisów księgowych na kontach analitycznych podatników na podstawie dowodów wpłat, naliczanie odsetek za zwłokę, wystawianie postanowień w sprawie zarachowania na odsetki,
12. likwidacja zaległości i nadpłat na kontach podatników, poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz dokonywanie zarachowania nadpłaconych kwot na inne należności lub ich zwrot,
13. bieżące uzgadnianie wpłaconych kwot z odpowiednim stanowiskiem kasowym na podstawie wystawionych dowodów wpłat,
14. uzgadnianie za każdy miesiąc wpłat i zwrotów zaewidencjonowanych na poszczególnych stanowiskach księgowych prowadzących kartoteki podatników z obrotami na rachunku bankowym,
15. księgowanie i dekretowanie not księgowych/poleceń księgowania,
16. potwierdzanie określonych faktów wynikających z prowadzonej ewidencji podatkowej, dla stanowiska pracy wydającego zaświadczenia na żądanie osób fizycznych i prawnych,
17. wydawanie zaświadczeń na żądanie osoby fizycznej lub prawnej, potwierdzające określony stan faktyczny lub stan prawny istniejący w dniu jego wydania, na podstawie dokumentacji organu podatkowego oraz innych informacji otrzymanych od innych organów podatkowych,
18. zgłaszanie wierzytelności gminy do sądów gospodarczych w związku z ogłoszoną upadłością poszczególnych podmiotów,
29. sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz okresowych sprawozdań i analiz w zakresie realizowanych zadań.

- z zakresu działalności gospodarczej:

1. przyjmowanie wniosków o wpis do CEIDG, zmianę wpisu, dokonanie wpisu informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, wykonanie wpisu o wznowieniu działalności gospodarczej oraz o wykreśleniu wpisu.

2. przekształcenie wniosku CEIDG na formę dokumentu elektronicznego, podpisanie go potwierdzonym profilem zaufania ePUAP,

3. udzielanie informacji przedsiębiorcom na temat rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia i zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej,

4. rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na detaliczną i gastronomiczną sprzedaż napojów alkoholowych,

5. przygotowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych, w placówkach gastronomicznych oraz zezwoleń jednorazowych,

6. prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń oraz bieżąca analiza wykorzystania limitu na sprzedaż napojów alkoholowych,

7. przeprowadzanie postępowań w sprawie cofania wydanych zezwoleń,

 

- w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

 

1. realizacja polityki mieszkaniowej Gminy zakresie administrowania, gospodarowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz nieruchomościami budynkowymi,

2. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przydzielenie mieszkań,

3. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych będących własnością gminy,

4. przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych,

5. prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,

6. przygotowanie projektów aktów w sprawie stawek czynszu i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe.

7. utrzymanie cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej.

 

- z zakresu inwestycji:

 

realizacja zadań inwestycyjnych gminy z zakresu budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Zakres obowiązków zgodnie z zapisami § 23 w części: - zadań z zakresu inwestycji.

 

- z zakresu funduszu sołeckiego:

 

1. wyliczanie kwoty bazowej na dane sołectwo do funduszu sołeckiego na dany rok,

2. informowanie sołtysów o wysokości środków przypadających na dane sołectwo wraz z wzorami: protokołów z zebrań wiejskich, wniosków na realizację zadania z funduszu sołeckiego,

3. przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków od sołtysów o przyznanie w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego,

4. przygotowanie projektów umów i porozumień finansowanych ze środków budżetowych związanych z funduszem sołeckim,

5. koordynowanie realizacji zadań funduszu sołeckiego,

6. przygotowywanie wniosków o zwrot z budżetu państwa wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego.

 

§ 24

Referat Oświaty, Promocji i Kultury

 

Do zadań Referatu Oświaty, Promocji i Kultury w szczególności należy:

 

- z zakresu oświaty

 

1. nadzór merytoryczny i kontrolny nad działalnością jednostek oświatowych gminy,

2. przygotowanie dokumentacji prowadzenia spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją gminnych placówek oświatowych,

3. przygotowanie dokumentacji i prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom,

4. przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących wynagrodzenia nauczycieli,

5. prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawami dotyczącymi konkursów na stanowiska dyrektorów szkół publicznych na terenie gminy,

6. wstępne opiniowanie projektów przepisów organizacyjnych, w tym statutów i regulaminów,

7. organizowanie dowozu dzieci do szkół oraz analizowanie zapotrzebowania na te dowozy,

8. opracowanie i przygotowanie umów na zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły i rozliczanie kosztów przejazdu,

9. współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie działalności placówek oświatowych,

10. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych w celu przygotowania zawodowego, w tym również opracowanie oraz sporządzanie stosownych decyzji i postanowień administracyjnych, rozliczanie i kontrola prawidłowości wydatkowanych środków przekazanych na ten cel w ramach dotacji.

11. przygotowanie wymaganej sprawozdawczości merytoryczno ? statystycznej w zakresie oświaty,

12. prowadzenie postępowań administracyjnych wobec rodziców tych dzieci, które nie realizują obowiązku szkolnego,

13. nadzór nad sporządzaniem arkuszy organizacji szkół i zatwierdzanie ich,

14. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgody na prowadzenie indywidualnego nauczania,

15. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

 

- z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 

1. prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w gminie, w tym nadzór nad wyposażeniem obiektów gminnych w niezbędne oznakowanie oraz wyposażenie przeciwpożarowe,

2. współpraca z komendą powiatową straży pożarnej w zakresie gotowości operacyjno-bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnej funkcjonujących na terenie gminy,

3. prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla środków trwałych będących w używaniu przez OSP oraz prowadzenie inwentaryzacji w jednostkach,

4. rozliczanie miesięcznych kart pracy pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu OSP, oraz rozliczanie udziału jednostek w działaniu ratowniczo- pożarniczym,

5. koordynowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przeciwpożarową w gminie,

6. koordynowanie ubezpieczenia członków OSP i samochodów pożarniczych, a także posiadania przez kierowców OSP odpowiednich badań i kwalifikacji,

7. współudział przy organizowaniu zawodów sportowo-pożarniczych oraz turniejów wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy,

8. opracowanie rocznego planu wydatków na utrzymanie jednostek OSP.

 

- z zakresu kultury i promocji:

 

1. inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i promocyjnych oraz współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy,

2. sporządzanie kalendarium imprez kulturalnych i promocyjnych na terenie gminy,

3. przygotowanie wstępnego planu wydatków budżetowych, związanych z realizacją zadań z zakresu kultury i promocji,

4. przygotowanie projektów umów i porozumień finansowanych ze środków budżetowych na kulturę i promocję oraz kontrolowanie ich realizacji,

5. gromadzenie informacji o gminie i przygotowanie materiałów promocyjnych gminy oraz wydawanie informatora gminnego,

6. współpraca z gminami partnerskimi,

7. współredagowanie stron internetowych gminy z zakresu promocji i informacji o wydarzeniach kulturalnych i turystycznych w gminie,

8. współpraca z opiekunami świetlic wiejskich,

9. nadzór nad utrzymaniem technicznym i funkcjonowaniem świetlic wiejskich,

10. prowadzenie zapotrzebowania materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich,

11. przygotowanie projektów umów wynajmu świetlic wiejskich,

12. pozyskiwanie środków zewnętrznych, przygotowanie wniosków, prowadzenie projektów i rozliczanie ich w ramach funduszy unijnych i innych dostępnych środków pomocowych w zakresie kultury, promocji, turystyki i współpracy zagranicznej,

13. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminy i nadzór merytoryczny nad tymi sprawami, a w szczególności:

- aktualizacja wykazów mienia gminnego,

- zgłaszanie i prowadzenie spraw szkód i odszkodowań,

- przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na ubezpieczenie mienia,

- współpraca z ubezpieczycielem i brokerem ubezpieczeniowym.

 

- z zakresu kultury fizycznej i sportu.

 

1. organizacja imprez sportowych, propagowanie kultury fizycznej,

2. koordynacja zakupów sprzętu sportowego oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem sprzętu i urządzeń sportowych,

3. przygotowanie projektów uchwał, umów związanych z realizacją zadań z zakresu sportu oraz nadzór nad ich realizacją,

4. pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań związanych z realizacją upowszechniania kultury fizycznej.

 

- z zakresu ochrony dóbr kultury:

 

1. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,

2. współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków,

3. zapewnienie warunków dla ochrony dóbr kultury,

4. składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków,

5. realizacja gminnego programu ochrony zabytków.

 

- z zakresu współpracy z organizacjami pożytku publicznego:

 

1. prowadzenie wykazu organizacji pożytku publicznego działających na terenie gminy,

2. prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,

3. przygotowanie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

4. przygotowanie we współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi zgodnie z przepisami prawa konkursów na wykonanie zadań publicznych,

5. realizacja zadań publicznych zgodnie z przyjętym rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

6. sporządzanie sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi,

7. opracowanie propozycji planów budżetu w zakresie działania,

 

- z zakresu współpracy z zagranicą:

 

1. utrzymanie i rozwój kontaktów partnerskich gminy Radymno,

2. organizowanie oficjalnych wizyt gości zagranicznych,

3. realizowanie projektów międzynarodowych,

4. współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji imprez i wydarzeń,

5. monitorowanie bieżących wydarzeń w mediach,

 

§ 25

Wieloosobowe stanowisko ds. Geodezji

 

Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. Geodezji w szczególności należy:

 

- z zakresu geodezji i gospodarki gruntami

 

1. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność gminy

a) prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,

b) sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy osobom fizycznym i prawnym,

c) publikacja wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, najem i użyczenie,

d) ogłaszanie i organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości w formie przewidzianej ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz obsługa tych transakcji,

e) przeprowadzanie czynności związanych z zawieraniem umów notarialnych w przypadku sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości,

f) sprzedaż mieszkań komunalnych,

2. wnioskowanie o wpis do ksiąg wieczystych oraz wnioskowanie o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów,

3. opracowanie wniosków o dokonanie zmian w księgach wieczystych,

4. oddawanie w zarząd nieruchomości komunalnych jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej oraz orzekanie o wygaśnięciu zarządu,

5. ustalanie i zmiana opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego,

6. prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem umów wieczystego użytkowania,

7. współdziałanie z biegłymi rzeczoznawcami w sprawach ustalenia wartości gruntu, budynków i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,

8. dokonywanie zamiany nieruchomości między Skarbem Państwa i Gminy oraz między Gminą i osobami fizycznymi i prawnymi,

9. przyjmowanie na własność gminy, za odszkodowaniem, gruntów wydzielonych pod drogi, w wyniku podziału nieruchomości oraz negocjowanie wysokości odszkodowania i warunków nabycia nieruchomości,

10. aktualizacja cen gruntów,

11. prowadzenie spraw z zakresu scalania i podziału nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne,

12. prowadzenie spraw rozgraniczenia nieruchomości,

13. opiniowanie proponowanego wstępnego podziału w formie postanowienia,

14. sporządzanie decyzji administracyjnych zatwierdzających projekt podziału,

15. przyjmowanie wniosków od osób fizycznych o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy,

16. sporządzanie wniosków w sprawie wydania przez Wojewodę decyzji nabycia przez gminę z mocy prawa nieodpłatnie, na własność nieruchomości Skarbu Państwa,

17. ustalanie opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych albo scaleniem i podziałem gruntów,

18. wywłaszczenie nieruchomości na rzecz gminy,

19. zlecenie przygotowania dla utworzonych zasobów gruntów, prze przystąpieniem do ich zabudowy, opracowania geodezyjnego i projektowego oraz projektów podziału nieruchomości,

20. gospodarka gruntami i wywłaszczenie nieruchomości,

21. ochrona gruntów rolnych i leśnych,

22. prowadzenie spraw z zakresu rekultywacji gruntów,

23 sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,

24. przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych,

25. prowadzenie spraw dotyczących wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości,

26. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy,

27. wnioskowanie o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nie leśne,

28. opiniowanie decyzji wydawanych prze Starostwo Powiatowe w sprawach rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,

 

§ 26

Wieloosobowe stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Do zadań wieloosobowego stanowiska do sp. Rolnictwa i Ochrony Środowiska w szczególności należy:

 

- z zakresu rolnictwa

 

1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania zaświadczeń/oświadczeń dotyczących urzędowego potwierdzenia określonych faktów,

2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach regulowanych ustawą o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,

3. koordynacja zadań w zakresie rolniczego wykorzystania gruntów stanowiących własność osób fizycznych i gminy, łącznie z opracowaniem sprawozdawczości w tym zakresie,

4. prowadzenie postępowań z zakresu szkód wyrządzonych przez bobry, suszę i inne żywioły,

5. realizacja zadań związanych z ochroną roślin,

6. współpraca z jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa,

7. realizacja przepisów wynikających z ustawy o zapobieganiu narkomanii w zakresie upraw maku i konopi,

8. koordynowanie zadań pozaszkolnej oświaty rolniczej oraz wprowadzanie postępu rolniczego na wsi,

9. prowadzenie spraw z zakresu akcji weterynaryjnych, akcji kontrolnych i profilaktycznych zwalczania chorób zaraźliwych u zwierząt,

10. współdziałanie z organami administracji rządowej w zakresie profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego,

11. przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców,

12. przygotowanie spisu uprawnionych do udziału w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej,

13. powoływanie i odwoływanie rzeczoznawców do szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu,

14. przygotowanie decyzji o czasowym odebraniu właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia z powodu rażącego zaniedbania go lub okrutnego traktowania

 

- z zakresu łowiectwa i leśnictwa

 

1. prowadzenie rejestru kół łowieckich, obwodów łowieckich położonych na terenie gminy,

2. opiniowanie rocznych planów łowieckich,

3. współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów oraz nadleśniczymi w zagospodarowaniu obwodów łowieckich,

4. prowadzenie spraw dotyczących lasów mienia komunalnego,

5. opracowanie planów zagospodarowania lasów komunalnych zakresie ich ochrony -zabezpieczenia upraw, grodzenie upraw, grodzenie mrowisk,

6. opracowanie planów pozyskania lasu i jego hodowli,

 

- z zakresu ochrony przyrody

 

1. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,

2. prowadzenie wizji lokalnych i oględzin zieleni w ternie oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,

3. naliczanie opłat ekologicznych za usuwanie drzew i krzewów,

4. wymierzanie kar pieniężnych za zniszczenie zieleni lub usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,

5. prowadzenie i aktualizacja rejestru opłat i kar za usuwanie zieleni na terenie gminy,

6. prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo- krajobrazowych i obszarów Natura 2000,

 

- z zakresu utrzymania czystości i porządku

 

1. przygotowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie,

2. prowadzenie działalności organizatorskiej zapewniającej utrzymanie czystości i porządku,

3. zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych,

4. określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe, w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,

5. rozwiązanie problemu bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w tym zakresie,

6. organizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

7. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,

8. prowadzenie nadzoru nad realizacją obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku lub przejęcie przez gminę w drodze uchwały od właścicieli nieruchomości ich ustawowych obowiązków,

9. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części oraz podanie do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinny spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie tych usług.

 

- z zakresu ustawy o odpadach

 

1. opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami i aktualizacja,

2. wydawanie opinii do wojewódzkiego i powiatowego projektu planu gospodarki odpadami,

3. opracowanie sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami,

4. opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz zbierania i transportu odpadów,

5. wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

6. sprawowanie nadzoru nad wykonaniem określonych obowiązków, zawartych w wydanych przez gminę decyzjach i ich egzekucja,

 

- z zakresu ochrony środowiska

 

1. opracowanie gminnego programu ochrony środowiska oraz sporządzanie raportów z jego wykonania,

2. prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz projektów strategii, planów i programów w dziedzinach związanych z ochroną środowiska,

3. zbieranie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,

4. realizowanie gminnego programu usuwania azbestu,

5. przyjmowanie od podmiotów eksploatujących składowiska na terenie gminy informacji i danych, na podstawie których ustalane są opłaty za składowanie odpadów.

6. przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością gminy,

7. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu gminy,

8. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

9. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku ora upowszechnianie tych informacji w publicznie dostępnym wykazie danych,

10. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

 

- z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

 

1. określanie kierunków rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

2. informowanie mieszkańców gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

3. udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz uchwalanie regulaminu w tym zakresie,

4. zatwierdzanie taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

5. wypełnianie obowiązków i zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

 

§ 27

Wieloosobowe stanowisko ds. Kadr

 

Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. kadr należy:

 

- z zakresu spraw osobowych

 

1. kompleksowe prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników urzędu,

2. sporządzanie wszelkich umów o prace w tym umów zlecenia i o dzieło oraz prowadzenie ich rejestru,

3. zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz osób fizycznych, z którymi Urząd zawiera umowy cywilno-prawne,

4. sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,

5. ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

6. prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich?

7. współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego,

8. przyjmowanie wniosków dotyczących wypłat należnych, wynikających z przepisów prawa świadczeń pracowniczych,

 

9. prowadzenie ewidencji badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,

10. prowadzenie obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż. pracowników oraz kontrola ich aktualności,

11. rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, innych stosownie do przepisów kodeksu pracy i karty nauczyciela,

12. organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowe pracowników,

13. zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,

14. przygotowanie i przeprowadzenie dokumentacji dotyczącej naborów i konkursów na stanowiska urzędnicze,

15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej służby przygotowawczej pracowników,

16. organizacja aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu, w tym robót publicznych, staży, przygotowania zawodowego, praktyk, itp.,

17. sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

18. zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz osób fizycznych, z którymi Urząd zawiera umowy cywilno-prawne,

 

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

 

1. wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie,

2. wykonywanie okresowej analizy stanu bhp w urzędzie,

3 stwierdzanie zagrożeń zawodowych i ryzyka stanowisk pracy,

4. przeprowadzanie kontroli warunków pracy,

5. przygotowanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bhp,

6. rejestracja, przygotowanie i kompletowanie, przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badan środowiska pracy,

7. udział w dochodzeniach powypadkowych,

8. współdziałanie ze społeczna inspekcją pracy,

9. opracowanie regulaminów dotyczących występowania ryzyk związanych z organizacją pracy,

10. planowanie obowiązkowych szkoleń BHP.

 

- inne zadania

 

1. przyjmowanie, analizowanie i ewidencjonowanie oświadczeń majątkowych składanych do Wójta Gminy,

 

§ 28

Samodzielne stanowisko ds. Obywatelskich i Społecznych

 

Do samodzielnego stanowiska ds. obywatelskich i społecznych należy:

 

1. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności,

2. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,

3. sporządzanie spisów wyborców przy wszystkich wyborach,

4. współdziałanie w organizowaniu uroczystości jubileuszowych,

5. prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty,

6. realizacja zadań na rzecz umacniania dyscypliny meldunkowej oraz współpraca z organami zobowiązanymi do podejmowania działań w tym zakresie,

7. prowadzenie zbioru danych osobowych,

8. prowadzenie gminnych zbiorów meldunkowych (stałych mieszkańców, byłych mieszkańców, osób zameldowanych na pobyt czasowy),

9. prowadzenie postępowań w sprawie wymeldowania z urzędu,

10. prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,

11. udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji ludności i utraconych dowodów osobistych w formie zaświadczeń, na zasadach określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

12. analiza zmian demograficznych na terenie gminy i przedkładanie informacji dyrektorom szkół, osobom prowadzącym sprawy oświatowe,

13. prowadzenie spraw repatriantów w zakresie należącym do gminy,

 

- z zakresu spraw informacji niejawnej

 

1. sprawowanie nadzoru nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych w urzędzie,

2. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,

3. kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne,

4. pracownie planów ochrony i nadzorowanie jego realizacji,

5. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych,

6. zarządzanie ryzykiem informacji niejawnych,

 

§ 29

Samodzielne stanowisko ds. Kryzysu i Obrony

 

Do samodzielnego stanowiska ds. zarządzania kryzysowego i obronnych należy:

 

- w zakresie zarządzania kryzysowego

 

1. opracowanie i aktualizowanie Gminnego Planu zarządzania Kryzysowego,

2. obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

3. opracowanie i aktualizowanie regulaminu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

4. organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów gminnego Zespołu oraz opracowanie w tym zakresie wymaganej dokumentacji,

5. współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczenia i unieszkodliwienia materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego,

6. przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

7. zapewnienie kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy, w tym:

- gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena występujących zagrożeń,

- monitorowanie analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń

- dostarczanie niezbędnych informacji, dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa,

8. opracowanie innych dokumentów związanych ze stanem klęsk żywiołowych i zarządzania kryzysowego.

 

- w zakresie spraw obronnych:

 

1. opracowanie i aktualizowanie w ramach planowania obronnego, planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożeni bezpieczeństwa państwa i wojny i przedkładanie go do zatwierdzenia wojewodzie,

2. opracowanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru urzędu, zapewnienie właściwego obiegu decyzji i informacji dla potrzeb kierowania przez Wójta,

3. organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,

4. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

5. wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych,

6. opracowanie i aktualizowanie dokumentacji oraz planu akcji kurierskiej,

7. planowanie i organizowanie szkolenia obronnego,

8. sprawowanie kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych,

9. opracowanie regulaminu organizacyjnego urzędu na czas wojny,

10. naliczanie zasiłków dla żołnierzy rezerwy, powołanych na ćwiczenia wojskowe,

11. wydawanie i uchylanie decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony,

12. współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień,

 

- z zakresu obrony cywilnej:

 

1. opracowanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej Gminy,

2. ustalanie wykazu instytucji, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych, funkcjonujących na terenie gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowania i realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony ludności,

3. opracowanie rocznych planów zamierzeń w zakresie ochrony ludności,

4. tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej, prowadzenie ewidencji sił obrony cywilnej,

5. opracowanie i aktualizowanie planów działania formacji obrony cywilnej,

6. opracowanie i aktualizowanie planu przyjęcia ewakuowanej ludności,

7. planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,

8. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania,

9. organizowanie szkoleń, treningów oraz ćwiczeń obrony cywilnej i opracowanie w tym zakresie dokumentacji,

10. planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

11. wykonywanie innych zadań związanych z obroną cywilną.

 

§ 30

Stanowisko ds. Obsługi Prawnej

 

Do spraw samodzielnego stanowiska ds. obsługi prawnej należy:

 

1. wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

2. opiniowanie pod względem prawnym projektów gminnych aktów prawnych,

3. opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał organów gminy,

4. występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym i administracyjnym,

5. informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności gminy,

6. informowanie organów gminy o uchybieniach w działalności gminy w zakresie przestrzegania prawa i o skutkach tych uchybień,

7. opiniowanie skomplikowanych decyzji administracyjnych pod względem prawnym,

8. opiniowanie projektów umów zawieranych przez gminę,

9. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o radcach prawnych

 

§ 31

Stanowisko ds. Biura rady

 

Do spraw samodzielnego stanowiska ds. Biura Rady należy:

 

1. organizacyjne przygotowanie posiedzeń Rady Gminy i Komisji rady.

2. opracowanie materiałów (protokołów wraz z załącznikami) z obrad Rady, Komisji oraz przekazywanie ich do realizacji odpowiednim organom a także przesyłanie do Wojewody uchwał rady,

3. prowadzenie zbioru protokołów sesji Rady Gminy oraz Komisji,

4. prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady, wniosków i interpelacji radnych oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,

5. prowadzenie zbioru przepisów gminnych oraz ogłaszanie ich zgodnie z wymogami przepisów prawa,

6. kompletowanie wraz z załącznikami oświadczeń majątkowych składanych przez radnych oraz współdziałanie w tym zakresie z urzędem skarbowym,

7. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych wszystkich szczebli, do Sejmu i senatu RP, do Parlamentu Europejskiego oraz Prezydenta RP i współpraca w tym zakresie z Delegaturą krajowego Biura Wyborczego.

8. przygotowanie i przeprowadzenie wyboru ławników sądowych.

 

§ 32

Biuro Kontroli

 

Do zakresu Działania Biura Kontroli należy w szczególności należy:

 

przygotowanie projektów planów kontroli do zatwierdzenia przez Wójta,

2. przeprowadzenie kontroli jednostek pod względem legalności, gospodarności i celowości działania,

3. sporządzenie dokumentacji z przeprowadzanych kontroli, projektów zaleceń pokontrolnych oraz projektów wystąpień do organów ścigania i kontroli.

4. udzielanie kontrolowanemu w toku kontroli instruktażu, bieżących porad i konsultacji,

5. monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,

6. przygotowanie sprawozdań z realizacji planów kontroli.

 

 

§ 33

Nadzór Właścicielski

 

Do zakresu działania stanowiska ds. nadzoru właścicielskiego w szczególności należy:

Realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Wójta Gminy funkcji Zgromadzenia Wspólników w stosunku do gminnej spółki prawa handlowego, której gmina Radymno jest wspólnikiem oraz innych spraw zleconych przez Wójta, w szczególności realizacja zadań związanych z:

1. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej spółki,

2. przygotowanie projektów uchwal Zgromadzenia Wspólników oraz opiniowanie projektów uchwłl przedłożonych przez organy spółki,

3. opiniowanie regulaminów wewnętrznych organów spółki,

4. wykonywaniem prawa kontroli przysługującemu wspólnikowi w stosunku do spółki,

5. gromadzenie dokumentacji dotyczącej członków organów spółek,

6. koordynowanie wzajemnej współpracy i współdziałania spółki przy realizowaniu zadań o priorytetowym znaczeniu dla Gminy.

 

§ 34

Ochrona Informacji niejawnej

 

Do Pełnomocnika Informacji niejawnych w szczególności należy:

 

1. organizowanie i zapewnienie ochrony informacji niejawnych w urzędzie,

2. prowadzenie kontroli dokumentów niejawnych i przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych w urzędzie,

3. opracowanie i aktualizacja planów ochrony informacji niejawnych,

4 prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających w stosunku do osób mających mieć dostęp do informacji niejawnych oraz poświadczeń bezpieczeństwa tym osobom.

 

§ 35

Rozwiązywanie problemów alkoholowych

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemu Alkoholowych w szczególności należy:

 

1 inicjowanie, koordynowanie i upowszechnianie działań z zakresu promocji zdrowia,

2. prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemu uzależnień,

3. przygotowanie projektów rocznych programów profilaktyki i rozwiązywania problemu uzależnień,

4. ustalanie potrzeb w zakresie profilaktyki, terapii oraz rozwiązywania problemów uzależnień,

5. współdziałanie i wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemu uzależnień,

6. obsługa biurowa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

VII

Zasady podpisywania pism

 

§ 36

 

1. Do podpisu Wójta zastrzeżone są:

- zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,

- pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,

- pisma zawierające oświadczenie woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,

- pisma mające za przedmiot czynności z zakresu prawa pracy wobec podległych pracowników,

- odpowiedzi na skargi i wnioski,

- decyzje z zakresu administracji publicznej,

- upoważnienia do działania w jego imieniu,

- odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych,

-pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,

- protokoły kontroli przeprowadzonych w urzędzie przez uprawnione organy, dokumenty kierowane do najwyższej Izby Kontroli i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,

- korespondencję i inne pisma, które wójt każdorazowo zastrzegł do swojego podpisu.

2. Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań nie zastrzeżone do podpisu Wójta, z zastrzeżeniem pkt. 3,

3. W przypadku nieobecności Wójta sprawy określone w pkt. 1 podpisuje Zastępca Wójta.

4. Kierownicy referatów, koordynatorzy wieloosobowych stanowisk pracy, jednoosobowe stanowiska pracy podpisują;

- pisma związane z zakresem działania podległej komórki organizacyjnej lub stanowiska pracy, nie zastrzeżone do podpisu Wójta,

- decyzje administracyjne, zaświadczenia oraz pisma w sprawach do załatwienia, w których zostali upoważnieni przez Wójta.

5. Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym pod tekstem projektu z lewej strony.

 

VIII

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw w urzędzie Gminy Radymno.

 

§ 37

 

1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego i przepisach ogólnych,

2. Pracownicy urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego,

3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie indywidualnych spraw obywateli ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy, zgodnie z zakresem obowiązków i posiadanych kompetencji,

4. Kontrolę i koordynację działań urzędu w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli w tym zwłaszcza skarg, wniosków oraz interwencji sprawuje Sekretarz Gminy,

5. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa Kodeks postępowania administracyjnego,

6. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:

- udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów,

- rozstrzygnięcia sprawy, w miarę możliwości niezwłocznie lub określenia terminu jego ostatecznego załatwienia,

- informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy,

- powiadomienia o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy,

- informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć.

7. Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach pracy urzędu,

8. Zastępca Wójta, Sekretarz, Kierownicy referatów i pracownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów codziennie w godzinach urzędowania.

9. Dokumentacja skarg i wniosków prowadzona jest w referacie Organizacyjno - Administracyjnym.

 

IX

Wykaz stanowisk w strukturze Urzędu Gminy Radymno

 

§ 38

 

1. Wójt Gminy.

2. Zastępca Wójta Gminy 1/2 etatu.

3. Sekretarz Gminy.

4. Skarbnik Gminy (Główny Księgowy Budżetu).

 

5. Referat Organizacyjno- Administracyjny:

a) 1 stanowisko kierownik referatu.

b) 1 stanowisko ds. organizacyjno - gospodarczych.

c) 1 stanowisko ds. obsługi informatycznej.

d) 1 stanowisko ds. obiegu dokumentów.

e) 1 stanowisko ds. organizacyjnych i obiegu dokumentów.

f) 1 stanowisko - kierowca (pracownik obsługi)

g) 2 stanowiska - konserwator (pracownik obsługi)

h) 1 sprzątacz (pracownik obsługi)

i) 2 stanowiska - sprzątacz (pracownik obsługi).

 

6. Referat Podatków i Opłat;

a) 1 stanowisko kierownik referatu

b) 2 stanowiska ds. podatków i opłat..

c) 1 stanowisko ds. opłaty za odpady.

d) 2 stanowiska ds. windykacji i księgowości.

 

7. Referat Budżetowo - Finansowy:

a) kierownik referatu - wakat

b) 3 stanowiska ds. księgowości budżetowej..

c) 1 stanowisko ds. obsługi kasy.

d) 1 kierownik księgowości oświatowej

d) 2 stanowiska ds. księgowości oświatowej.

 

8. Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji:

a) 1 stanowisko ds. inwestycji - kierownik referatu

b) 2 stanowiska ds. planowania przestrzennego

c) stanowisko ds. inwestycji drogowych i melioracyjnych.

 

9. Referat Zamówień i Przedsiębiorczości:

a) 1 stanowisko ds. zamówień i inwestycji - kierownik referatu.

b) 1 stanowisko ds. przedsiębiorczości,

c) 1 stanowisko ds. inicjatyw,

 

10. Referat Oświaty, Promocji i Kultury:

a) 1 stanowisko ds. infrastruktury społecznej - kierownik referatu,

b) 1 stanowisko ds. oświaty

c) 1 stanowisko ds. promocji,

d) 1 stanowisko ds. sportu istraży pożarnych

 

11. Wieloosobowe stanowisko ds. Geodezji:

a) 1 stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - koordynator,

b) 2 stanowiska ds. geodezji i gospodarki gruntami

 

12. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

a) 1 stanowisko ds. ochrony środowiska - koordynator,

b) 1 stanowisko ds. rolnych

c) 1 stanowisko ds. leśnych i ochrony przyrody.

 

13.Wieeloosobowe stanowisko ds. Kadr

a) 1 stanowisko ds. osobowych - koordynator,

b) 1 stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

14. Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich i społecznych.( 1 etat)

15. Samodzielne stanowisko ds. kryzysu i obrony ( 1 etat ).

16. Samodzielne stanowisko pracy Radca Prawny (1/2 etatu).

17.Samodzielne stanowisko ds. Biura Rady ( 1 etat)

18.Stnowisko ds. Biura Kontroli

19. Pełnomocnik Informacji Niejawnych (0 etatu),

20. Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( 1/2 etatu)

 

X

Obieg dokumentów

 

§ 39

 

1. Obieg dokumentów w urzędzie odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

2. Elektroniczny obieg dokumentów uregulowany zostanie w odrębnych przepisach.3.obieg dokumentów objętych klauzulą tajności regulują odrębne przepisy.

3. Korespondencja wpływająca do Urzędu, jak również złożona przez interesantów jest niezwłocznie rejestrowana w kancelarii ogólnej. Oznacza to :

a) nadanie korespondencji pieczęci i daty wpływu na piśmie lub kopercie ( w przypadku koperty nie podlegającej otwarci),

b) wpisanie do rejestru pod kolejnym numerem i naniesienie tego numeru do pieczęci wpływu korespondencji,

c) wpisanie do rejestru oznaczeń literowych (symboli) adresata w urzędzie, jeżeli w korespondencji podany jest ten symbol i korespondencja dotyczy sprawy przez niego prowadzonej,

d) korespondencja dekretowana jest przez Wójta lub Sekretarza, a kancelaria ogólna odpowiedzialna jest za odbiór korespondencji przez poszczególnych pracowników,

e) korespondencja kierowana do Rady przyjmowana jest do rejestru ogólnego i kierowana do Biura Rady,

f) korespondencja zawierająca jedynie imię i nazwisko bez opatrzenia jej pieczęcią nadawcy, winna być traktowana jako prywatna i nie podlega rejestracji. Jeżeli okaże się, że korespondencja ta nie miała charakteru prywatnego, adresat niezwłocznie przedkłada ją do zarejestrowania i opatrzenia właściwą pieczęcią i numerem rejestru.

4. Korespondencja wysyłana:

a) korespondencja związana z prowadzonym postępowaniem administracyjnym lub sądowym wysyłana jest listami poleconymi lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

b) korespondencja wymagająca potwierdzenia odbioru przez adresata, wysyłana jest za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

c) komórki organizacyjne urzędu wysyłają korespondencję za pośrednictwem kancelarii ogólnej.

5. Zasady ogólne

a) w korespondencji obowiązują oznaczenia charakteryzujące określoną komórkę organizacyjną,

b) pisma Wójta Zastępcy Wójta, Sekretarz i Skarbnika nie będące zarządzeniami i decyzjami rejestrowane są w poszczególnych komórkach organizacyjnych, w których zostały przygotowane.

 

XI

Pełnomocnictwa i upoważnienia

 

§ 40

 

1. Wójt udziela indywidualnych pełnomocnictw i upoważnień pracownikom Urzędu w granicach jego umocowania, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem.

2. Wójt może również udzielić indywidualnych pełnomocnictw i upoważnień osobom nie będącymi pracownikami Urzędu, jeżeli wykonują zlecone przez Gminę zadania.

3. Skarbnik może upoważnić podległego sobie pracownika do składania kontrasygnaty przy dokonywaniu czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego.

4. Za wyjątkiem wzorów określonych odrębnymi przepisami prawa pełnomocnictwo lub upoważnienie winno zawierać w szczególności:

a) imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz nazwę komórki organizacyjnej lub nazwę podmiotu wykonującego zlecone przez gminę zadania,

b) rodzaj i numer dokumentu, którym legitymuje się osoba upoważniona,

d) rodzaj sprawy (decyzji) objętej pełnomocnictwem lub upoważnieniem.

5. Zaparafowany projekt pełnomocnictwa lub upoważnienia przedkładany jest Wójtowi do podpisu. Po podpisaniu dokument jest rejestrowany w centralnym rejestrze pełnomocnictw i upoważnień.

 

XII

Postanowienia końcowe

 

§ 41

 

1. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika określa Regulamin pracy ustalony przez Wójta w drodze zarządzenia.

2. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią jako załączniki:

a) Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy załącznik Nr 1,

b) Schemat organizacyjny urzędu Gminy Radymno.

3. Zmiany niniejszym regulaminie mogą być wprowadzone w trybie właściwym do jego wprowadzenia, pod rygorem ich nieważności.

 

 

Wójt

Gminy Radymno

inż. Stanisław Ślęzak

 

 

 

Załącznik Nr 1 do

Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Gminy Radymno

 

Wykaz spółek, jednostek organizacyjnych, i instytucji kultury Gminy Radymno

 

 1. Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o. o,
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna,
 3. Zespół Szkół w Chotyńcu - jednostka organizacyjna,
 4. zespół Szkół w Duńkowicach - jednostka organizacyjna,
 5. Zespół Szkół w Korczowej - jednostka organizacyjna,
 6. Zespół Szkół w Łazach - jednostka organizacyjna,
 7. Zespół Szkół w Nienowicach - jednostka organizacyjna,
 8. Zespół Szkół w Ostrowie - jednostka organizacyjna,
 9. Zespół Szkół w Skołoszowie - jednostka organizacyjna,
 10. Zespół szkół w Sośnicy - jednostka organizacyjna,
 11. Zespół Szkół w Świętem - jednostka organizacyjna,
 12. Gminna Biblioteka Publiczna - Instytucja kultury