Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

Ogłoszenia

XXXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Radymno, 23.06.2017r.

Porządek obrad XXXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Radymno,

która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017r. o godzinie 12.00.

 Projekty uchwały (pdf)

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu własnego projektu do realizacji pt. „Nowoczesne przedszkola w gminie Radymno” nr RPPK.09.01.00-18-0049/16 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś. Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
  3. Podjęci uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy dla Powiatu Jarosławskiego w 2017 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
  6. Zamknięcie obrad XXXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Radymno.
Przeczytaj cały artykuł

Ogłoszenie o sprzedaży - Samochód marki NYSA 522

Przeczytaj cały artykuł

III Gminny Dzień Dziecka, Sośnica 4.06.2017r.

Przeczytaj cały artykuł

Informacja dla mieszkańców Ostrowa

Przeczytaj cały artykuł

Nasz projekt Nowoczesne przedszkola w Gminie Radymno wybrany do dofinansowania.

Z wielką satysfakcją przyjęliśmy wiadomość o tym, iż  nasz projekt  ,,Nowoczesne przedszkola w gminie Radymno” został wybrany do dofinansowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach działania 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Dzięki projektowi zostanie utworzone 75 miejsc przedszkolnych w oddziałach w Duńkowicach, Skołoszowie i Ostrowie dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkola zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt, materiały edukacyjne, zabawki, a dzieciom zostanie zapewniona bezpłatna profesjonalna opieka wraz z atrakcyjnymi zajęciami dodatkowymi, które będą rozwijać zainteresowania maluchów.

Aktualnie trwają intensywne prace przygotowawcze w celu uruchomienia nowych oddziałów przedszkolnych. 

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się w miesiącu sierpniu.

Więcej informacji można zasięgnąć u Dyrektorów szkół lub też w Urzędzie Gminy Radymno, kontaktując się pod nr tel. 16 628 11 38 (wew. 31- Beata Gałęza lub 40 – Monika Kopacz)

Przeczytaj cały artykuł

Komunikat

Urząd Gminy Radymno informuje, że w dniach: 6-8 czerwca 2017r.zostanie przeprowadzony na terenie województwa podkarpackiego trening systemu powszechnego ostrzegania     i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia „RENEGADE-SAREX 17/I”.

W ramach treningu zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych na terenie województwa. Fizyczne uruchomienie systemów alarmowych na terenie Gminy Radymno odbędzie się w miejscowości Duńkowice i Sośnica miedzy godziną 9:00 a 15:00.

Przeczytaj cały artykuł

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Gminy Radymno, 8.06.2017r.

Porządek obrad XXXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Radymno, która odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 r, o godzinie 9.00


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.

4. Sprawozdania Komisji stałych Rady Gminy Radymno z działalności za okres między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radymno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Radymno za 2016 rok.

      6.1. wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radymno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radymno za 2016 rok.

      6.2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radymno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radymno za 2016 rok.

7. Dyskusja.

8. Interpelacje Radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad XXXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Radymno.

Projekty uchwał (pdf)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu (pdf)

Przeczytaj cały artykuł

XXXV Sesja Zwyczajna Rady Gminy Radymno, 29.05.2017r.

Kliknij, aby wyświetlić projekty uchwał (pdf)

Kliknij, aby wyświetlić lokalny program rewitalizacji dla Gminy Radymno na lata 2017-2022 (.pdf)

Ocena zasobów pomocy społecznej  GOPS Radymno za 2016r. (pdf) 

Porządek obrad XXXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Radymno, która odbędzie się w dniu 29 maja 2017r., o godzinie 12.00. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji: Nr XXXIII i Nr XXXIV.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.

4. Sprawozdania Komisji stałych Rady Gminy Radymno z działalności za okres między sesjami

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych z terenu Gminy Radymno do kategorii dróg gminnych.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Radymno położonych obręb Święte.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieodpłatnie na rzecz Gminy Radymno nieruchomości położonych obrębach Chotyniec i Nienowice.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radymno położonej w miejscowości Ostrów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radymno położonej w miejscowości Ostrów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radymno położonej w miejscowości Święte.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radymno na lata 2017 – 2022.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radymno.

15. Informacja o stanie zasobów opieki społecznej.

16. Zapytania Radnych.

17. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zamknięcie obrad XXXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Radymno.

Przeczytaj cały artykuł