Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

Ogłoszenia

VII Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Radymno - 31 maja 2019; godzina 13.00

Przeczytaj cały artykuł

VI Sesja Zwyczajna Rady Gminy Radymno, 28 marzec 2019r.

 

Porządek obrad VI sesji zwyczajnej Rady Gminy Radymno,

która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. o godzinie 9.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Radymno.

 

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie stałych komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Radymno w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywność oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania       w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek   w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radymno, zamieszkałych poza obwodem szkoły.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radymno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych    z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji znajdujących się na terenie Gminy Radymno na lata 2019 – 2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomność zwierząt na terenie Gminy Radymno w 2019 roku.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia nieodpłatnie na rzecz Gminy Radymno nieruchomości położonej w miejscowości Łazy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Radymno nieruchomości położonych w miejscowości Łazy. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Skołoszów.

15. Informacja z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zamknięcie obrad VI sesji zwyczajnej Rady Gminy Radymno.

 

Porządek obrad (pdf)

Projekty uchwal (pdf)

Przeczytaj cały artykuł

"Pomoc dla rozpoczęcia działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw".

Przeczytaj cały artykuł

,,Montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie wiejskiej Radymno,”.

Trwa realizacja projektu  ,,Montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie wiejskiej Radymno,”.

Celem projektu jest zwiększenie ilości energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, a jego efektem będzie poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji CO2 przy zwiększeniu produkcji energii z OZE.

Przeczytaj cały artykuł