Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

Ogłoszenia

IX Sesja Nadzywczajna VIII Kadencji Rady Gminy Radymno - 18 lipca 2019; godzina 07:30

Przeczytaj cały artykuł

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona według poniżej zamieszczonego Harmonogramu pracy w 2019 roku:


    Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o., 
    Skołoszów ul. Dworska 7, 37-550 Radymno    

   
    Poniedziałek:         od godz. 8:00  do godz. 12:00
    Wtorek:                  od godz. 8:00 do godz. 12:00
    Środa:                    od godz. 8:00 do godz. 12:00

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Więcej informacji: pomoc prawna

Przeczytaj cały artykuł

VII Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Radymno - 31 maja 2019; godzina 13.00

Przeczytaj cały artykuł

VI Sesja Zwyczajna Rady Gminy Radymno, 28 marzec 2019r.

 

Porządek obrad VI sesji zwyczajnej Rady Gminy Radymno,

która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. o godzinie 9.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Radymno.

 

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie stałych komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Radymno w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywność oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania       w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek   w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radymno, zamieszkałych poza obwodem szkoły.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radymno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych    z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji znajdujących się na terenie Gminy Radymno na lata 2019 – 2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomność zwierząt na terenie Gminy Radymno w 2019 roku.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia nieodpłatnie na rzecz Gminy Radymno nieruchomości położonej w miejscowości Łazy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Radymno nieruchomości położonych w miejscowości Łazy. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Skołoszów.

15. Informacja z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zamknięcie obrad VI sesji zwyczajnej Rady Gminy Radymno.

 

Porządek obrad (pdf)

Projekty uchwal (pdf)

Przeczytaj cały artykuł