Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Dodano: 3 lata temu (04.01.2016, o godzinie 16:15)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - KLIKNIJ ABY POBRAĆ.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

 

Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Zadaniem własnym gminy jest objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Wójt zawiera z przedsiębiorcą wybranym w drodze przetargu umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W roku bieżącym zadanie to realizuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. Kontakt telefoniczny: 785 888 111. 

Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do urzędu gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku bieżącym właściciele nieruchomości zamieszkałych uiszczają opłatę w wysokości 4 zł od każdej osoby zamieszkałej na miesiąc w przypadku gdy zadeklarowali, że będą wystawiać do odbioru przez firmę wywozową wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych surowce wtórne. Natomiast pozostali właściciele nieruchomości  zamieszkałych uiszczają opłatę w wysokości 6 zł od każdej zamieszkałej osoby na miesiąc. 

Powyższe opłaty wnoszone są przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach:

1. za styczeń i luty do 29 lutego,

2. za marzec i kwiecień do 30 kwietnia.

3. za maj i czerwiec do 30 czerwca,

4. za lipiec i sierpień do 31 sierpnia,

5. za wrzesień i październik do 31 października,

6. za listopad i grudzień do 31 grudnia.

Opłatę można uiścić:

1. w kasie Urzędu Gminy Radymno przy ulicy Lwowskiej 38,

2. na rachunek bankowy Gminy Radymno: 76 9107 0007 2001 0002 7052 0002

 

Odpady wysegregowane jako surowce wtórne powinny być zapakowane w dostarczone nieodpłatnie przez firmę wywozową worki plastikowe o odpowiednich kolorach i wystawione do odbioru zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Pozostałe po segregacji odpady traktowane jako zmieszane oraz odpady zmieszane gromadzone przez właścicieli nieruchomości którzy nie zadeklarowali selektywnej zbiórki wystawiane są w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalowych o dostosowanej do potrzeb pojemności w dniach odbioru wynikających z obowiązującego harmonogramu. Nadwyżka odpadów zmieszanych jeżeli nie mieści się w pojemnikach może być przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wystawiana do odbioru w czarnych workach plastikowych nabytych we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości.   

Wszystkie frakcje odpadów komunalnych przeznaczonych w danym dniu do odbioru powinny być wystawione przed posesję najpóźniej do godziny 700. Wystawienie odpadów po tej godzinie może spowodować nieodebranie ich przez firmę wywozową.

Zasady segregacji odpadów:

1. Do worka koloru żółtego:

a) wrzucamy:

♣ puste, zgniecione butelki po napojach (np. typu PET),

♣ puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,

♣ oczyszczone plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach itp.),

♣ folia i torebki z tworzyw sztucznych,

♣ drobny złom metalowy (np.: puszki po napojach, pojemniki, opakowania po konserwach),

♣ opakowania wielomateriałowe (np.: po sokach, po mleku itp.).

b) nie wrzucamy:

♣ butelki po olejach spożywczych,

♣ styropian, guma, opakowania silnie zabrudzone.

 

2. Do worka koloru niebieskiego:

a) wrzucamy:

♣ gazety, czasopisma, ulotki reklamowe, książki, katalogi , zeszyty,

♣ papierowe torebki i worki,

♣ kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania,

b) nie wrzucamy:

♣ tłusty i zabrudzony papier,

♣ tapety, zdjęcia,

♣ odpady higieniczne (np.: waciki, podpaski, pieluchy itp.).

 

3. Do worka koloru białego:

a) wrzucamy:

♣ butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,

♣ butelki po napojach alkoholowych,

♣ szklane opakowania po kosmetykach,

b) nie wrzucamy:

♣ porcelana, ceramika, doniczki,

♣ szkło stołowe, okularowe, żaroodporne i budowlane,

♣ fajans, lustra, szyby okienne i samochodowe.

4. Do worka koloru brązowego:

a) wrzucamy:

♣ odpady zielone z ogrodu (np.: trawa skoszona, liście, kwiaty, chwasty itp.),

♣ drobne gałęzie, trociny.

b) nie wrzucamy:

♣ resztki żywności.

 

Ponadto w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych systemem „sprzed posesji” odbierane są następujące frakcje odpadów: meble, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (np.: przeterminowane lekarstwa, chemikalia itp.), odpady z remontów wraz z oświadczeniem, że powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do organu budowlanego.

 Odpady te mieszkańcy mogą dostarczać także we własnym zakresie i bez dodatkowej odpłatności do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Radymno Sp. z o.o. w Skołoszowie przy ulicy Dworskiej 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wróć do kategorii Ogólne